ПОПИК С.С., Окремі аспекти виконання покарання у виді обмеження волі (стор. 167-172)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272935

УДК 341.638

Попик С.С.,
магістр Інституту кримінально-виконавчої служби
 
 
Анотація. Про деякі питання, пов’язані з виконанням та відбуванням покарання у вигляді обмеження волі. Висвітлено особливості обмеження волі як виду покарання та питання, які виникають в процесі його виконання. Розглянуто порядок направлення засуджених до даного виду покарання до виправних центрів. Проаналізовано особливості медичного забезпечення вказаної категорії осіб та шляхи його покращення. Досліджено питання дотримання загальноприйнятих правил роздільного утримання відносно засуджених до обмеження волі.
Ключові слова: вид покарання, обмеження волі, порядок і умови, засуджені, виправний центр.
Аннотация. О некоторых вопросах, связанных с исполнением и отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Освещены особенности ограничения свободы как вида наказания и вопросы, которые возникают в процессе его выполнения. Рассмотрен порядок направления осужденных к данному виду наказания в исправительные центры. Проанализированы особенности медицинского обеспечения указанной категории лиц и пути его улучшения. Исследованы вопросы соблюдения общепринятых правил раздельного содержания относительно осужденных к ограничению свободы. 
Ключевые слова: вид наказания, ограничение свободы, порядок и условия, осужденные, исправительный центр.
Summary. About some questions of limitation of freedom, as form of punishment. The article considers features of limitation of freedom as type of punishment and issues which arise up in the process of its implementation. The order of direction of persons condemned to this type of punishment to correctional centers is considered. The features of the medical providing of the indicated category of persons and ways of its improvement are analysed. The issues of observance of the generally accepted rules of separate maintenance in relation to condemned persons with limited freedom are studied.
Keywords: form of punishment, limitation of freedom, order and conditions, condemned persons, correctional centers.
 
 
       Постановка проблеми. Покарання у вигляді обмеження волі вперше запроваджено до вітчизняного законодавства Кримінальним кодексом України  (далі – КК України) в редакції 2001 року, відповідно до якої, зміст даного покарання полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням до праці. Такий вид покарання встановлюється на строк від 1 до 5 років і не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, осіб, які досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів І та ІІ групи [1, с. 166].
        Даний вид покарання повинен бути достойною альтернативою більш суворим видам покарання, а його застосування покликано виконувати важливу функцію по зменшенню випадків призначення покарання у виді позбавлення волі, зокрема стосовно осіб, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості.
 

 

Видання НДІІП