ПРИМАКОВ К.Ю., Семантичні та правові властивості масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання (стор. 22-28)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272968

УДК 342.951

Примаков К.Ю.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
Класичний приватний університет
 
 
Анотація. В статті досліджуються семантичні та правові властивості масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, визначаються критерії розмежування масової інформації від іншої інформації, а також функції масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання.
Ключові слова: інформація, масова інформація, адміністративно-правове регулювання, засоби масової інформації, органи державної влади, функції інформації.
Аннотация. В статье исследуются семантические и правовые свойства массовой информации как объекта административно-правового регулирования общественных отношений, определяются критерии разграничения массовой информации от другой информации, а также функции массовой информации как объекта административно-правового регулирования.
Ключевые слова: информация, массовая информация, административно-правовое регулирование, средства массовой информации, органы государственной власти, функции информации.
Summary. The article examines the legal and semantic properties of the mass information as an object of administrative and legal regulation public relations, defines criteria of differentiation of the mass information from other information, and also mass information functions as an object of administrative and legal regulation.
Keywords: information, mass information, administrative and legal regulation, media, public authorities, information functions.
 
 
        Постановка проблеми. Правове регулювання суспільних відносин у сфері масової інформації має принципове значення для становлення в Україні інформаційного суспільства, забезпечення оптимального функціонування демократичних інститутів, за допомогою яких реалізуються конституційні права громадян на свободу думки і слова, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Саме через доступ до масової інформації у першу чергу сучасне суспільство здатне контролювати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та інших суб’єктів публічного права. При цьому діяльність суб’єктів правовідносин, що складаються у сфері масової інформації, потребує комплексного правового регулювання, яке у цивілізованих країнах здійснюється переважно нормами адміністративного права...
 
 

Видання НДІІП