ПШЕНИЧНИЙ В.О., Матеріальна відповідальність у сфері державної охорони України (ст. 233-238)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249367

УДК 342.6/355.6

ПШЕНИЧНИЙ В.О.,
аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України.
 
 
Анотація. В даній статті, на основі сучасних правових підходів регулювання правових відносин в процесі становлення України як правової держави, її інтегрування в європейську спільноту, здійснення реформування державних структур, досліджується питання стану функціонування нинішнього інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців Управління державної охорони України, акцентується увага на існуючих недоліках функціонування даного виду юридичної відповідальності.
Ключові слова: державна охорона, військовослужбовці, інститут матеріальної відповідальності, коефіцієнт кратності, цивільні особи.
Summary. In this article, on the basis of modern legal approaches to regulating legal relations in the process of Ukraine's formation as a rule of law, its integration into the European community, reforming state structures, the issue of the state of functioning of the current institution of material responsibility of servicemen of the State Security Department of Ukraine is investigated, attention is focused on the existing shortcomings in the functioning of this type of legal liability.
Keywords: state protection, military personnel, institute of material responsibility, multiplicity factor, civilians.
Аннотация. В данной статье, на основе современных правовых подходов регулирования правовых отношений в процессе становления Украины как правового государства, ее интеграции в европейское сообщество, осуществление реформирования государственных структур, исследуется вопрос состояния функционирования нынешнего института материальной ответственности военнослужащих Управления государственной охраны Украины, акцентируется внимание на существующих недостатках функционирования данного вида юридической ответственности.
Ключевые слова: государственная охрана, военнослужащие, институт материальной ответственности, коэффициент кратности, гражданские лица.
 
 
     Постановка проблеми. У сучасному врегулюванні нормами закону сфери матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, задану державі, є питання щодо стану урегульованості згаданої сфері в окремо взятих суб’єктів згаданих відносин, зокрема в Управлінні державної охорони України (далі – УДО України). Зважаючи на те, що забезпечення безпеки об’єктів і суб’єктів державної охорони здійснюється як громадянами, які відбувають військову службу, яка є державною службою особливого характеру, так і залученими до зазначеного громадянами, які перебувають на цивільній державній службі, на нашу думку існує доцільність у здійсненні наукового аналізу нинішнього стану вирішення даного питання, оскільки існують певні особливості у вирішенні згаданої проблеми. Насамперед, це обумовлюється правовими відносинами, що виникають, змінюються та припиняються між громадянами та державою у процесі забезпечення ними державної охорони щодо безпеки її об’єктів та суб’єктів...