РАДУТНИЙ О.Е., Ілюзія та реальність інформаційного суверенітету (ст. 22-38)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221215

УДК 342.31:321.011

Радутний О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація: В статті здійснено спробу продовження дискусії щодо змісту та обсягу поняття інформаційного суверенітету, його співвідношення з суверенітетом держави, фактичного стану інформаційного суверенітету окремих держав, в тому числі України, перспектив та тенденцій еволюції інформаційних відносин, в тому числі з огляду на досягнення науково-технічного прогресу (штучний інтелект, Інтернет, Всеосяжний Інтернет, криптовалюта, квантовий комп’ютер, Big Data, блокчейн тощо). Доведено тезу про те, що обов’язок захисту інформаційного суверенітету покладається не тільки на державу, але й на весь народ, окремою самостійною одиницею якого виступає кожний громадянин. Запропоновано рекомендації щодо захисту інформаційного суверенітету для держав, які не є технологічними або економічними лідерами сучасності.
Ключові слова: суверенітет, інформаційний суверенітет, національна безпека, штучний інтелект, криптовалюта, блокчейн, Big Data, інформація, інформаційний простір, Всеосяжний Інтернет, квантовий комп’ютер.
Summary: The article continues the discussion about the concept of information sovereignty, its relationship with the sovereignty of the state, the actual state of information sovereignty of individual states, including Ukraine, prospects and trends in information relations, including scientific and technological progress (artificial intelligence, Internet, Internet of Everythings, cryptocurrency, quantum computer, Big Data, blockchain etc.). It is proved that the duty to protect information sovereignty rests not only on the state, but also on the whole nation, a separate independent unit of which is each citizen. Recommendations for the protection of information sovereignty are made for states that are not technological or economic leaders of modernity.
Keywords: sovereignty, information sovereignty, national security, artificial intelligence, cryptocurrency, blockchain, Big Data, information, information space, Internet of Everythings, quantum computer.
Аннотация: В статье предпринята попытка продолжения дискуссии относительно содержания и объема понятия информационного суверенитета, его соотношения с суверенитетом государства, фактического состояния информационного суверенитета отдельных государств, в том числе Украины, перспектив и тенденций эволюции информационных отношений, в том числе с учетом достижений научно-технического прогресса (искусственный интеллект, Интернет, Всеобъемлющий Интернет, криптовалюта, квантовый компьютер, Big Data, блокчейн т.д.). Доказан тезис о том, что обязанность защиты информационного суверенитета возлагается не только на государство, но и на весь народ, отдельной самостоятельной единицей которого выступает каждый гражданин. Предложено рекомендации по защите информационного суверенитета для государств, которые не являются технологическими или экономическими лидерами современности.
Ключевые слова: суверенитет, информационный суверенитет, национальная безопасность, искусственный интеллект, криптовалюта, блокчейн, Big Data, информация, информационное пространство, Всеобъемлющий Интернет, квантовый компьютер.
 
 
      Постановка проблеми. За Жаном Боденом (фр. Jean Bodin), якого визнають автором поняття “суверенітет” [9, с. 60],  останній  полягає  у  незалежній та абсолютній...