РАДУТНИЙ О.Е., Корупція – інформаційний образ ворога у кримінальному праві України (стор. 100-106)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272986

УДК 343.544+343.545:340.13+007.51:316.324.8

Радутний О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права № 1 Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація. В статті досліджується феномен корупції з точки зору образу ворога, який є зручним для відволікання уваги суспільства від рішучої боротьби з іншими суспільно небезпечними явищами (викрадання коштів з бюджетів різних рівнів або програм по боротьбі з корупцією, необґрунтоване завищення тарифів на комунальні послуги, що веде до зубожіння населення, відмова у доступі до правосуддя, свідома протидія з боку правоохоронних органів реалізації права на необхідну оборону тощо), розглянуто різновиди корупції – “римського” та “візантійського” типу.
Ключові слова: корупція, образ ворога, законодавча діяльність, інформаційне забезпечення, кримінально-правова охорона, “римський” тип корупції, “візантійський” тип корупції, права людини.
Аннотация. В статье рассматривается феномен коррупции с точки зрения образа врага, который является удобным для отвлечения внимания общества от борьбы с другими общественно опасными явлениями (хищения средств из бюджетов различных уровней или программ по борьбе с коррупцией, необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги, что приводит к обнищанию населения, отказ в доступе к правосудию, сознательное противодействие со стороны правоохранительных органов реализации права на необходимую оборону и т.п.), рассмотрены разновидности коррупции – “римского” и “византийского” типа.
Ключевые слова: коррупция, образ врага, законодательная деятельность, информационное обеспечение, уголовно-правовая охрана, “римский” тип коррупции, “византийский” тип коррупции, права человека.
Summary. The article deals with the phenomenon of corruption in terms of the image of the enemy, which is convenient to divert public attention from the fight against other social hazards (theft of funds from the budgets of various levels or anti-corruption programs, unjustified overstatement of tariffs for communal services, which leads to the impoverishment of population, denial of access to justice, conscious opposition of law enforcement services to the right to self-defense, etc.), considers types of corruption, like the Roman and Byzantine types.
Keywords: corruption, the image of the enemy, legislation, information provision, criminal legal protection, Roman type of corruption, Byzantine type of corruption, human rights.
 
 
        Постановка проблеми. На сьогодні корупції та її різноманітним проявам оголошено непримириму боротьбу. Розробці понять, засобів та ефективних методів приділяється підвищена увага як на законодавчому рівні, так і в науковій літературі...
 
 
 

Видання НДІІП