РАДУТНИЙ О.Е., Кримінальна відповідальність штучного інтелекту (ст. 124-132)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273064

УДК 342.721: 681.3.02

Радутний О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання про вплив об’єктів робототехніки на сучасне життя людини, можливість створення штучного інтелекту, який рівний інтелекту людини, або перевищує його, можливості та доцільності визнання штучного інтелекту, який фізично втілений в об'єкті робототехніки, об’єктом та(або) суб’єктом кримінально-правових правовідносин, зв'язок інформаційної безпеки з дослідженнями штучного інтелекту та їх результатами.
Ключові слова: штучний інтелект, об’єкт робототехніки, кримінальна відповідальність штучного інтелекту, кримінальна відповідальність об’єкту робототехніки, електронна особа, заходи кримінально-правового характеру щодо електронних осіб.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния объектов робототехники на жизнь современного человечества, возможности создания искусственного интеллекта, равного интеллекту человека или превышающего его уровень, возможности и обоснованности признания искусственного интеллекта, физически воплощенного в объекте робототехники, объектом и(или) субъектом уголовно-правовых правоотношений, связи информационной безопасности с исследованиями искусственного интеллекта и их результатами
Ключевые слова: искусственный интеллект, объект робототехники, уголовная ответственность искусственного интеллекта, уголовная ответственность объекта робототехники, электронное лицо, меры уголовно-правового характера по отношению к электронным лицам
Summary. The article deals with the influence of robotics objects on the life of modern mankind, the possibility of creating an artificial intellect equal to the human intellect or exceeding its level, the possibilities and reasonability of the recognition of artificial intelligence physically embodied in the robotics object as the object and (or) the subject of criminal legal relations, the relationship between information security and artificial intelligence research and its results.
Keywords: artificial intelligence, the object of robotics, the criminal liability of artificial intelligence, the criminal responsibility of the object of robotics, an electronic person, criminal measures towards electronic persons.
 
 
       Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сьогодення є питання про роль та місце штучного інтелекту (artificial intelligence) в системі суспільних правовідносин, які захищаються кримінальним правом, зв’язок інформаційної безпеки з дослідженнями штучного інтелекту та їх результатами, можливість і доцільність визнання штучного інтелекту, що фізично втілений в об’єкт робототехніки, об’єктом та(або) суб’єктом кримінально-правових правовідносин. Досягнення у розвитку штучного інтелекту можуть бути використані для вчинення злочинів, в тому числі в сфері інформаційних відносин, або сам він може являти безпосередню загрозу охоронюваним правам та законним інтересам людини, суспільства та держави...
 
 
 

 

Видання НДІІП