РАДУТНИЙ О.Е., Можливість захисту інформаційного суверенітету України кримінально-правовими засобами

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272575

УДК 343.2+340.13+007.51+165.12

Радутний О.Е.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права № 1 Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація. В роботі розглянуто ознаки, що характеризують сучасний стан інформаційного суверенітету України, проаналізовано його нормативне забезпечення в сфері кримінально-правової охорони.
Ключові слова: суверенітет, інформаційний суверенітет, злочин, Інтернет, кібервійська, кібератака, нормативне забезпечення, кримінально-правова охорона.
Аннотация. В работе рассмотрены признаки, характеризующие современное состояние информационного суверенитета Украины, проанализировано его нормативное обеспечение в сфере уголовно-правовой охраны.
Ключевые слова: суверенитет, информационный суверенитет, преступление, интернет, кибервойска, кибератака, нормативное обеспечение, уголовно-правовая охрана.
Summary. The article discusses the features that characterize the current state of information sovereignty of Ukraine, analyzes its regulatory support in the field of criminal and law protection.
Key words: sovereignty, the sovereignty of information, crime, internet, cyber forces, cyber attack, regulatory support, criminal and law protection.
 
 
        Постановка проблеми. Відповідно до положень ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
        Невід’ємною складовою частиною суверенітету України виступає її інформаційний суверенітет, під яким згідно до положень ст. 1 Закону України “Про Національну програму інформатизації” від 04.02.98 р. № 74/98-ВР розуміють здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави.
        Аналіз останніх досліджень. Питанню захисту інформаційної безпеки держави було приділено належну увагу у працях Д.С. Азарова, П.П. Андрушка, Л.В. Багрія-Шахматова, П.С. Берзіна, В.І. Борисова, В.М. Бутузова, В.Б. Вєхова, А.Г. Волєводзі, В.Д. Гавловського, Л.М. Герасіної, В.А. Голубєва, О.П. Горпинюка, В.К. Грищука, В.Д. Гулкевича, М.В. Гуцалюка, Ю.І. Дем’яненко, С.В. Дрьомова, Д.А. Калмикова, М.В. Карчевського, О.М. Костенка, В.В. Крилова, О.В. Красненкова, Є.В. Лащука, С.Я. Лихової, В.О. Меркулової, Т.В. Міхайліної, А.А. Музики, В.О. Навроцького, А.С. Нерсесян, Ю.Ю. Орлова, С.О. Орлова, М.І. Панова, М.В. Плугатир, М.В. Рудика, Н.А. Савінової, К.С. Скоромнікова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, П.Л. Фріса, С.О. Харламової, В.Б. Харченко, А.В. Черних та ін.
        Проте, на жаль, ще трапляються випадки сумніву щодо існування інформаційного суверенітету держави і, як наслідок, можливості дослідження форм та засобів його кримінально-правового забезпечення…
 
 

 

Видання НДІІП