РАДУТНИЙ О.Е., Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері

УДК 343.2+340.13+007.51+165.12
 
Радутний О.Е.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація: В роботі запропоновано поняття та розглянуто ознаки, що характеризують прояви інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері.
Ключові слова: інформаційна агресія, нормативне забезпечення, законопроект, кримінально-правова охорона.
Аннотация: В работе предложено понятие и рассмотрены признаки, характеризующие проявления информационной агрессии на законодательном уровне в уголовно-правовой сфере.
Ключевые слова: информационная агрессия, нормативное обеспечение, законопроект, уголовно-правовая охрана.
Summary: The article proposes the concept and discusses the features that characterize the information aggression on the legislative level of the criminal law.
Keywords: information aggression, regulatory support, the bill, criminal and legal protection.
 
 
        Постановка проблеми. Відповідно до положень ст. 7 Закону України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964-IV на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України в інформаційній сфері є прояви обмеження свободи слова та доступу до публічної інформації, поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії, комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм, розголошення інформації, яка становить державну таємницю, або іншої інформації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб і забезпечення захисту національних інтересів суспільства і держави, намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації. Але ще одним з потужних викликів є інформаційна агресія, яка в сфері законодавчої творчості та діяльності набуває певних особливостей та ознак.
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП