РАДЗІЄВСЬКА О.Г., Дитина у глобалізованому інформаційному просторі: реальні та потенційні загрози (стор. 29-38)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272970

УДК 342.7:316.4

Радзієвська О.Г.,
старший науковий співробітник
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану та наукових поглядів щодо загроз інформаційній безпеці дитини. Досліджено окремі аспекти уразливості дитини в інформаційній сфері.
Ключові слова: інформаційна безпека дитини, загрози інформаційній безпеці, уразливість дитини в інформаційній сфері.
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния и научных взглядов относительно угроз информационной безопасности ребенка. Исследованы отдельные аспекты уязвимости ребенка в информационной сфере.
Ключевые слова: информационная безопасность ребенка, угрозы информационной безопасности, уязвимость ребенка в информационной сфере.
Summary. This article analyzes the current state and scientific views on threats to information security of children. Author considers some aspects of child’s vulnerability in the information sector.
Keywords: information security of children, threats to information security, vulnerability of the child in the information sphere.
 
 
        Постановка проблеми. Збільшення технологічних і програмних можливостей новітніх інформаційно-комунікаційних платформ, швидкості їх впровадження, суб’єктів та об’єктів інформаційної діяльності, що об’єктивно сприяє глобалізації інформаційного простору, збільшує й спектр загроз інформаційній безпеці особи в сучасному суспільстві. Безпека дитини в інформаційному просторі напряму залежить від ефективності запобігання інформаційним загрозам. Досконалий аналіз загроз, їх джерел, механізмів дії та вірогідності заподіяння шкоди дозволить створити систему превентивних заходів убезпечення дитини в інформаційному просторі, що підвищить її інформаційну безпеку, гарантовану їй статтею 17 Конституції України [1]...
 
 
 

Видання НДІІП