РАДЗІЄВСЬКА О.Г., Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей (ст. 88-98)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273045

УДК 338.46:002+343.627

Радзієвська О.Г.,
старший науковий співробітник
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану і наукових поглядів на проблему правового регулювання протидії негативним інформаційним впливам на дітей та дослідженню пріоритетних напрямів розвитку системи правового регулювання щодо забезпечення їх інформаційної безпеки в Україні.
Ключові слова: інформаційна безпека дитини, загрози інформаційній безпеці, уразливість дитини в інформаційній сфері, негативні інформаційні впливи.
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния и научных взглядов на проблему правового регулирования противодействия негативным информационным воздействиям на детей и исследованию приоритетных направлений развития системы правового регулирования по обеспечению их информационной безопасности в Украине.
Ключевые слова: информационная безопасность ребенка, угрозы информационной безопасности, уязвимость ребенка в информационной сфере, негативные информационные воздействия.
Summary. The article is devoted to the analysis of the current state and scientific views on the problem of legal regulation of counteraction to negative informational influences on children and research of priority directions of development of the legal regulation system in order to ensure their information security in Ukraine.
Keywords: information security of the child, threats to information security, child's vulnerability in the information sphere, negative informational influences.
 
 
 
       Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, мають значний вплив на формування дитини. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє її активному інтелектуальному і духовному розвитку. Проте надто швидке їх впровадження та неконтрольований обіг інформації може становити загрозу психологічному та психофізичному здоров’ю і життю дитини. Система правового та організаційного убезпечення дитини в інформаційному просторі наразі лише формується і нездатна комплексно протидіяти інформаційним викликам та ефективно захищати дитину від небезпек в інформаційній сфері. Динамічність розвитку інформаційних викликів та загроз в сучасному світі, суб’єктивізм та відсутність єдиного бачення в оцінці небезпек а також міждисциплінарність окресленої проблеми вимагають комплексного наукового дослідження негативного впливу інформаційного середовища на свідомість дитини. Актуальним постає питання теоретичного переосмислення вказаної проблеми та пошуку найбільш ефективних шляхів протидії негативним інформаційним впливам та забезпечення інформаційної безпеки дитини...
 
 
 

 

Видання НДІІП