РАФАЛ КАНІЯ (Rafał Kania), Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі (81-88)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273209

УДК 340:007

Рафал Канія (Rafał Kania),
Ph. D., декан факультету адміністрації,
 Коледж університету імені Павла Влодковіца, Плоцк, Польща
 
 
Анотація. У другій половині ХХ століття активізувались правові дослідження в Польщі. Зокрема, було здійснено спробу використати для вивчення правових проблем інструменти, що надані кібернетикою. Головною метою статті є стисла презентація основних положень та зв'язку між кібернетикою та правом у польській науковій думці. Зокрема, автор робить спробу показати процес еволюції від початків кібернетики права до сучасної юридичної інформатики в Польщі.
Дослідження у галузі кібернетики права, що здійснювались в Польщі у ХХ столітті, слід вважати достовірними та творчими. Це підтверджується не тільки розвитком теорії правових інформаційних систем у галузі правової інформатики, але, насамперед, чітким зазначенням обмежень у використанні кібернетичного моделювання в галузі правоих наук. Серед вчених в цій галузі вирізняються Францишек Студницький, Єжи Врублевський, Анджей Малиновський та Єжи Курциш. Результати їх досліджень підтвердили справедливість тези про те, що роль людини не може бути зведена лише до пасивної складової соціального механізму, тоді як суспільство не є аналогом машини і не піддається безапеляційному контролю на розсуд центральної влади. Тому застосування кібернетичного моделювання в юридичних науках має межу, обумовлену специфікою психофізичної побудови людини.
Більш ефективними з точки зору юридичної практики виявилися наукові дослідження в галузі правової інформатики. Вони в кінцевому підсумку призвели до створення правових інформаційних систем. Безсумнівно, це було також зумовлено технологічним прогресом та ІТ-революцією, яка відбулася наприкінці ХХ століття. В даний час важко уявити собі роботу юриста без доступу до пошукових систем або використання комерційних програмних баз даних, що містять правові акти, аналітику та правові вчення. (наприклад, в Польщі це Legalis, LexPolonica). У цій перспективі, значним також є вплив кібернетичних досліджень на нормотворчу діяльність у Польщі у ХХ столітті. Суттєвих змін зазнала також методологія юридичної практики.
Ключові слова: кібернетика права, правова інформатика, польське право, юриспруденція.
Summary: During second part of the XX Century a few interesting researches about law were developed in Poland. One of them was an attempt to use tools that a cybernetics gave to explore a legal problems. The mine subject of article is a short presentation of general assumptions and relation between cybernetics and law in Polish science. Especially, the author tries to show a process of evolution from beginning of cybernetics of law until the contemporary legal informatics in Poland.
Keywords: cybernetics of law, legal informatics, Polish law, jurisprudence.
Аннотация. Во второй половине ХХ века активизировались правовые исследования в Польше. В частности, была предпринята попытка использовать инструменты, предоставленные кибернетикой для изучения юридических проблем. Главной целью статьи является краткая презентация основных положений и связи между кибернетикой и правом в польской научной мысли. В частности, автор демонстрирует процесс эволюции от начал кибернетики права до современной юридической информатики в Польше.
Ключевые слова: кибернетика права, правовая информатика, польское право, юриспруденция.
 
 
  1.      The conditioning of the development of judicial cybernetics in Poland.
      The term ‘cybernetics’ has a long tradition in Poland. The first one who used this term in 1843 in a sense of governing human collectives was  Bronisław Trentowski [1, p. 9-10]. However, the cybernetics as a science had not started to develop until the mid 20th century. The book Cybernetics or control and communication in the animal and the machin [2] written by Norbert Weiner, considered the author of modern cybernetics, was published in Polish translation in the early 1960 [3]. Cybernetics (Greek: kybernetikos – the art of steering, the art of governing) as a science studying the processes of steering systems focused on the processes of communication and information [4 – 6] using for that purpose its own conceptual apparatus. The basic ones include such notions as: open and closed systems, steering, steered and control systems, homeostasis, steering, system environment, regulation and feedback [7, 8, 9]. From 1950s to 1980s the science was developing dynamically in Poland. It is proved by a long list of publications whose authors searched for the use of cybernetics to improve the steering of technical, electronic, bionic, linguistic, military, medical, economic, social and psychological systems...