РИЖОВ І.М., ЛЕОНОВ Б.Д., Профілактично-правові підходи запобігання тероризму

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272270

УДК 343.97

Рижов І.М.,
Леонов Б.Д.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант НА СБ України
кандидат юридичних наук,
старший консультант Штабу АТЦ при СБ України
 
Анотація. У статті висвітлюється аналіз антитерористичних концепцій, пропонуються шляхи оптимізації профілактики тероризму.
Ключові слова: тероризм, профілактика тероризму, антитерористична концепція.
Аннотация. В статье освещается анализ антитеррористических концепций, предлагаются пути оптимизации профилактики терроризма.
Ключевые слова: терроризм, профилактика терроризма, антитеррористическая концепция.
Summary. The article highlights the analysis of the concepts of anti-terrorism, the ways of optimizing the prevention of terrorism.
Keywords: terrorism, prevention of terrorism, anti-terrorism concept.
 
        Постановка проблеми. На тлі великої кількості існуючих контртерористичних стратегій, включаючи Глобальну контртерористичну стратегію Організації Об’єднаних Націй, що була прийнята всіма 192 державами-членами 8 вересня 2006 року, процес розробки та оптимізації стратегії запобігання тероризму відзначається відсутністю ґрунтовного теоретичного підходу (ідей, гіпотез, принципів тощо), що реалізується іноді за допомогою спостереження й експерименту.
        Ціна останнього подібного експерименту (10-річної антитерористичної кампанії під егідою США) завелика: військові конфлікти в Іраку, Афганістані і Пакистані призвели до загибелі як мінімум 225 тис., поранено понад 365 тис. осіб, з’явилися більше 7,8 млн. біженців. Втрати США склали 4 487 тис. осіб, їхніх союзників (21 держава) – понад 1,2 тис., включаючи 18 українців. Крім того, загинули 168 журналістів і 266 працівників гуманітарних організацій [1, с. 186-188].
        Актуальність обраної теми статті визначена реаліями сьогодення – світовому співтовариству дотепер не вдалося виробити оптимальних стратегій боротьби з тероризмом. Відсутність результатів активної боротьби з тероризмом засвідчує певну кризу існуючих контртерористичних стратегій.
        Аналіз останніх досліджень. Науково-теоретичній та методологічній розробці проблем боротьби із тероризмом присвячена велика кількість праць науковців різних спеціальностей як у вітчизняній літературі, так і в працях закордонних авторів. Більшість з них присвячено кримінологічному аспекту тероризму та розробці оперативно-тактичних прийомів боротьби з його проявами на рівні організації та планування антитерористичної операції. Слід відзначити суттєвий внесок українських дослідників тероризму у розвиток сучасної контртерористичної парадигми: В.Ф. Антипенка, В.П. Богданова, Т.С. Бояр-Созоновича, В.О. Глушкова, В.С. Горбатюка, М.Г. Гуцало, В.П. Ємельянова, В.В. Крутова, В.В. Остроухова, В.А. Ліпкана, В.В. Титова, А.С. Шаповалова та інших…
 

 

Видання НДІІП