РОМАНІВ Х.Б., Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної правосвідомості студентів-юристів (с. 110-118)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).221001

УДК 34-058.87:340.13:316.64:007

РОМАНІВ Х.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових
  дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ.
 
 
Анотація. У процесі набуття правових знань з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відбуваються найбільш прогресивні форми впливу на свідомість індивіда, тому головною ознакою інформаційно-комунікаційних технологій у правовій освіті є формування професійної правосвідомості. Підкреслено, що інформатизація правової освіти повинна здійснюватися в межах двох основних цілей: 1) забезпечення випускників вищого юридичного навчального закладу рівнем професійних знань та навичками їх умілого застосування у процесі практичної діяльності; 2) підвищення рівня інформаційної компетентності у майбутнього фахівця з галузі права через інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну діяльність.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, правова освіта, правосвідомість, компетентність, правова інформація, правові знання.
Summary. In the process of acquiring legal knowledge using information and communication technologies, the most progressive forms of influence on the individual's consciousness occur; therefore, the main feature of information and communication technologies in legal education is the formation of professional legal consciousness. It was emphasized that informatization of legal education should be carried out within two main objectives: 1) provision of graduates of a higher educational law establishment with the level of professional knowledge and skills for their proficient application in the process of practical activity; 2) raising the level of information competence of a future expert in the field of law through the integration of information and communication technologies into educational activities.
Keywords: information and communication technologie, legal education, legal consciousness, competence, legal information, legal knowledge.
Аннотация. В процессе приобретения правовых знаний с использованием информационно-коммуникационных технологий происходят наиболее прогрессивные формы воздействия на сознание индивида, так главным признаком информационно-коммуникационных технологий в правовом образовании является формирование профессионального правосознания. Подчеркнуто, что информатизация правового образования должна осуществляться в пределах двух основных целей: 1) обеспечение выпускников высшего юридического учебного заведения уровнем профессиональных знаний и навыками их умелого применения в процессе практической деятельности; 2) повышение уровня информационной компетентности у будущего специалиста в области права через интегрирование информационно-коммуникационных технологий в учебную деятельность.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, правовое образование, правосознание, компетентность, правовая информация, правовые знания.
 
 
      Постановка проблеми. З винаходом комп’ютера, а згодом із створенням всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет змінилося людське життя і ці зміни також торкаються системи освіти. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали основою кожного суспільного сектору, без ІКТ не може обійтися й освіта. Тому, комп’ютери та пов’язані з ними інформаційно-комунікаційні технології є основою інформатизації освіти...