РУДЮК О.О., Відповідальність сторін за договором банківського рахунку (стор. 82-91)

УДК 340
Рудюк О.О.,
аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
 
 
Анотація. У статті розглядаються проблемні питання та особливості відповідальності за договором банківського рахунку, аналізуються види відповідальності за досліджуваним договором.
Ключові слова: відповідальність, вина, правопорушення, сторони, банківський рахунок, договір.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы и особенности ответственности по договору банковского счета. Анализируются виды ответственности по исследуемому договору.
Ключевые слова: ответственность, вина, правонарушения, стороны, банковский счет, договор.
Summary. The article deals with issues and features of liability under the contract of bank account. Author analyzes the types of responsibility for the contract under consideration.
Keywords: responsibility, guilt, law violations, party, bank account, contract.
 
 
       Постановка проблеми. За порушення у сфері розрахункових правовідносин законодавець передбачає юридичну відповідальність, яка наступає у вигляді фінансових, адміністративних чи цивільно-правових санкцій.
        Цінність цивільного права полягає в тому, що воно у своїх нормах містить широкий арсенал засобів впливу на поведінку громадян та організацій через їхні інтереси і за допомогою інтересів. Одним з таких засобів впливу на майнові інтереси осіб є застосування до правопорушника майнових санкцій, зокрема, цивільно-правової відповідальності.
        У сфері банківського права також передбачена відповідальність за порушення умов договору банківського рахунку. В залежності від суб’єктного складу, вона може бути різною. Проте пов’язана з нею адміністративна, фінансова, податкова відповідальність за порушення законодавства при веденні банківського рахунку, не визначає змісту цивільних деліктних правовідносин і є предметом інших галузей законодавства.
        Аналіз останніх досліджень. Значний внесок в розвиток вчення про відповідальність за договором банківського рахунку зробили багато вітчизняних вчених-цивілістів, зокрема Безклубий І.О., Єфімова Л.Г., Курбатов А.Я., Мєдведєв Д.А., Сарбаша С.В., Шевченко Я.М. та інші.
        Метою статті є визначення особливостей цивільної відповідальності, тобто взаємної відповідальності сторін договору банківського рахунку (в основному банку) за порушення своїх зобов’язань, яка пов’язана з покладанням на правопорушника додаткових обов’язків, або позбавленням належних йому цивільних прав...
 

 

Видання НДІІП