С.А. АНТОНЕНКО. Правові засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні

УДК 342.9(075.8)

С.А. АНТОНЕНКО, завідуючий науковим відділом системної інформатизації
законотворчої діяльності Науково-дослідного центру правової
інформатики Національної академії правових наук України
    
  Анотація. Щодо правових засад функціонування електронних фондів нормативно-правових актів в Україні.
Аннотация. Относительно правовых основ функционирования электронных фондов нормативно-правовых актов в Украине.
Summаry. In relation to legal foundations of functioning of electronic funds of normatively-legal acts in Ukraine.
Ключові слова. правова інформація, нормативно-правові акти інформатизації, інформаційно-пошукові системи.
 
 
Нормативно-правові акти як джерела правової інформації в Україні
Визначення терміну "інформація" дається у Законі України "Про інформацію" від 02.10.92 р. № 2657-XII. Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі [20, ст. 1].
Поряд із статистичною, адміністративною, масовою, соціологічною, інформацією довідково-енциклопедичного характеру та інформацією про особу закон виділяє в окремий вид інформацію про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, а також правову інформацію.
Згідно вказаного закону правова інформація - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань [20, ст. 22].
Правова інформація є інструментом, за допомогою якого здійснюється вплив на прийняття рішень усіх учасників законотворчого процесу на різних етапах його розгортання. Від характеру та цілеспрямованості правової інформації істотно залежить рівень державного управління соціальними системами, ефективність дії закону, повага або ігнорування його вимог [4, с. 62].
Нормативно-правові акти та їх ознаки
1. У даний час в Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який встановлював би вимоги щодо розроблення нормативно-правових актів, їх прийняття, набрання ними чинності, обліку, системи, видів, ієрархії, нормопроектувальної техніки, включення до електронних фондів нормативно-правової інформації та забезпечення доступу до них через Інтернет. Деякі питання, пов'язані з нормативно-правовими актами, містяться в Конституції України, Законах України "Про інформацію"…