С.А. АНТОНЕНКО. Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення законотворчої діяльності

УДК 342.9(075.8)

С.А. АНТОНЕНКО, завідувач науковим відділом системної інформатизації
законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрНУ
    
  Анотація. Щодо результативних показників роботи наукового відділу системної інформатизації законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрНУ з формування баз даних нормативно-правової інформації.
Аннотация. Относительно результативных показателей работы научного отдела системной информатизации законотворческой деятельности НИЦПИ НАПрНУ по формированию баз данных нормативно-правовой информации.
Summаry. As to effective figures of work of science department of systematic informatisation of lawmaking of the Scientific and Research Law Informatics Center of Academy of Legal Sciences on forming of databases of regulatory information.
Ключові слова. показники роботи, формування баз даних.
 
 
В результаті виконання науково-дослідної роботи "Дослідження, розроблення і розвиток комп'ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності" (державний реєстраційний номер 0102U002182) [2] та на основі спільних планів робіт Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України з Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, затверджених Керівництвом Апарату Верховної Ради України та Національної академії правових наук України [3 - 4], відділами системної інформатизації законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрНУ та баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України сформовані та підтримуються у актуальному стані із щоденним оновленням наступні складові системи баз даних нормативно-правової інформації (СБДНПІ) парламенту України:
БД "Законодавство України" - кодекси України; закони, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України; декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; документи міністерств та відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України; документи Міністерства фінансів, Національного банку, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства України, Державної митної служби; документи Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського суду; міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації та інші); документи, що роз'яснюють застосування нормативних актів; типові форми юридичних документів та бухгалтерської звітності, календар бухгалтера; курси валют, індекси інфляції, нормативно-довідкові таблиці, консультаційні матеріали; довідник установ та посадових осіб (всього понад 336 000 документів з можливістю перегляду всіх попередніх редакцій);
БД "Термінологія законодавства України" - тлумачний словник, понад 46 800 термінів, що використовуються в нормативно-правових актах…