САНДУЛ В.С., Про удосконалення нормативно-правового упорядкування організації телекомунікацій загального користування

УДК 004:347.453.8

Сандул В.С.,
ад’юнкт кафедри інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. Щодо удосконалення законодавства з урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій.
Аннотация. О совершенствовании законодательства по урегулированию отношений между субъектами рынка телекоммуникаций.
Summary. On improvement of legislation on the regulation of relations between subjects of the telecommunications market.
Ключові слова: телекомунікації, доступ, правове врегулювання.
 
        Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [1] основними напрямами розвитку інформаційного суспільства визначено всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) та інформаційних ресурсів.
        Реалізація зазначених завдань потребує удосконалення законодавства з урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій та власниками жилих будинків (майнових комплексів), що належать суб’єктам господарювання різних форм власності, шляхом подальшого розвитку нормативно-правової бази інформаційної сфери.
      Метою статті є визначення шляхів урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій та власниками жилих будинків.
        За останні роки в спектрі телекомунікаційних послуг що надаються населенню, значно збільшилась питома вага послуг, реалізованих на базі новітніх технологій і в першу чергу пов’язаних з доступом до мережі Інтернет. За даними Державного комітету статистики України [2], доходи від надання послуг зв’язку населенню характеризуються наступним (Таблиця 1):
Таблиця 1.
 
 
Послуги зв’язку, всього:
Доходи від надання послуг (в млн. грн.)
за січень - грудень
2002 р.
2004 р.
2006 р.
2008 р.
2010 р.
Телефонного міського
854,0
1032,8
1225,2
1612,6
1894,8
Телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)
1077,6
1793,3
2065,6
1689,8
1359,6