САРАНА С.В., Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272520

УДК 347.73

Сарана С.В.,
кандидат юридичних наук, докторант кафедри управління,
адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Національного університету державної податкової служби України
 
 
Анотація. У статті розглянуто норми податкового законодавства та наукові праці, які присвячено законодавчому закріпленню та науковому розумінню поняття податкових режимів у контексті інформаційного суспільства. Запропоновано авторське визначення податкового режиму, сформульоване на основі його основних ознак.
Ключові слова: податок, податковий режим, ознаки податкового режиму, інформаційне суспільство.
Аннотация. В статье рассмотрены нормы налогового законодательства и научные труды, посвященные законодательному закреплению и научному пониманию понятия налоговых режимов в контексте информационного общества. Предложено авторское определение налогового режима, сформулированное на основе его основных признаков.
Ключевые слова: налог, налоговый режим, признаки налогового режима, информационное общество.
Summary. In this article were considered the norms of the Tax Code and scientific works, that are dedicated for the legislative fixation and scientific conception of the special tax regime in the context of informative society. And there was also suggested the author’s definition of the special tax regime, that is defined on the basis of its main indication.
Keywords: tax, tax mode, signs of the tax mode, informative society.
 
 
       Сучасне постіндустріальне інформаційне суспільство висуває свої вимоги щодо розвитку практично всіх сфер суспільного життя. Не є виключенням і юридична сфера, яка останнім часом усе більше піддається впливу новітніх інформаційних віянь.
       Питання інформаційного суспільства розглядали багато вітчизняних і зарубіжних науковців – представників філософської, економічної та інших галузей науки (Артамонов Г., Белл Д., Білорус О., Гальчинський А., Гелбрейт Дж., Гендіна Н., Гончаренко М., Дарендорф Р., Еллюль Ж., Етціоні А., Іноземцев В., Калюжний Р., Кастельс М., Колодюк А., Курносов І., Ліхт­хайм Дж., Лук’яненко Д., Ракітов А., Рісмен Д., Тоффлер Е., Турен А., Цимбалюк В., Чухно А., Ясперс К. та інші).
        Правовому аспекту розвитку інформаційного суспільства як на теоре­тичному, так і на практичному рівні було присвячено праці К. Бєлякова, О. Комісарова, Л. Кузенко, А. Марущак, Г. Надигіної, А. Новицького, О. Олій­ника, А. Полякова, О. Сирового, Л. Стрельбицької, О. Тихомирова та ін.
        Проте питання інформаційного аспекту податкових правовідносин залишаються на цей час малодослідженими – зокрема щодо належного сприйняття та розуміння податково-правового регулювання з огляду на обсяг такої податково-правової інформації та її зміст, який залишається досить складним не лише для пересічних громадян, а і для фахівців…
 

 

Видання НДІІП