САВІНОВА Н.А., Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272558

УДК 341.92+342.78

Савінова Н.А.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про моделювання поведінкового конфлікту, як наслідку ведення сучасної DIME-війни. Аналізуються основні підходи, а також надаються основні модельні схеми послідовних дій, направлених на досягнення поведінкового конфлікту як результату дипломатичних, економічних та мілітаристичних агресій, у т. ч. вбросів, маніпуляцій та провокацій. Робиться спроба довести необхідність легітимної: віктимологічної, політико-правової та інформаційно-правової протидії посяганням на свідомість людини та суспільства в період ведення війни та напередодні.
Ключові слова: інформаційна війна, гібридна війна, поведінковий конфлікт, ненасильницький конфлікт, маніпуляція свідомістю, інформаційний тероризм, інформаційна безпека.
Аннотация. О моделировании поведенческого конфликта, как следствия ведения современной DIME-войны. Анализируются основные подходы, а также предоставляются основные модельные схемы последовательных действий, направленных на достижение поведенческого конфликта как результата дипломатических, экономических и милитариских агрессий, в т.ч. манипуляций и провокаций. Делается попытка довести необходимость легитимного: виктимологического, политико-правового и информационно-правового противодействия посягательствам в период ведения войны и накануне.
Ключевые слова: информационная война, гибридная война, поведенческий конфликт, ненасильственный конфликт, манипуляция сознанием, информационный терроризм, информационная безопасность.
Summary. About the design of conflict as well as provide basic model schemes for sequence of actions aimed at achieving behavioral conflict as a result of diplomatic, economic and militaristic aggression, including stuffing, manipulation and provocation. An attempt is made to prove the necessary legitimate: victimiological, political, legal and information and legal counter attacks on human consciousness and community during the conduct of war and the day before.
Keywords: іnformation warfare, hybrid war, behavioral conflict, non-violent conflict, manipulation of consciousness, information terrorism, information security, information safety.
 
 
        Постановка проблеми. Сучасні оцінки моделей інформаційних війн та механізмів інформаційної агресії є важливою складовою наукового підґрунтя формування адекватних і своєчасних підходів політико-правових та стратегічних засобів протидії таким загрозам і впливам. Сучасний стан інформаційних впливів на свідомість людей та спільнот вимагає наукового розуміння як, зокрема, одного з механізмів формування поведінкових конфліктів в умовах асиметричних війн, характерних для останньої чверті ХХ – початку ХХІ сторіч в геополітичних масштабах…
 
 

 

Видання НДІІП