СЕМЕНЮК О.Г., Державна таємниця як предмет злочину (стор. 85-94)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272983

УДК 343.2

СЕМЕНЮК О.Г.,
кандидат юридичних наук,
 заступник начальника Управління Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті проведено аналіз наукових поглядів щодо поняття предмета злочину, на підставі чого запропоновано власне визначення цієї дефініції; визначено характерні ознаки державної таємниці як предмета злочину; аргументовано позицію щодо необхідності декриміналізації ст. 422 КК України у зв’язку з відсутністю предмета цього злочину.
Ключові слова: предмет злочину у сфері охорони державної таємниці, судова експертиза, державний експерт з питань таємниць, компетентність державного експерта, військова таємниця.
Аннотация. В статье проведен анализ научных взглядов на понятие предмета преступления, на основании чего предложено собственное определение этой дефиниции; определены характерные признаки государственной тайны как предмета преступления; аргументирована позиция необходимости декриминализации ст. 422 УК Украины в связи с отсутствием предмета этого преступления.
Ключевые слова: предмет преступления в сфере охраны государственной тайны, судебная экспертиза, государственный эксперт по вопросам тайны, компетентность государственного эксперта, военная тайна.
Summary. The article analyzes the concept of scientific views on the subject of crime, whereby author proposes own definition of this concept; сharacteristic features of state secrets as a subject of crime are determined; position on the need for decriminalization of Art 422 of Criminal Code of Ukraine in the absence of the object of the crime is substantiated.
Keywords: subject of crime in the area of state secrets, forensics, state expert on secrets, competence of state expert, military secret.
 
 
       Постановка проблеми. Проблема предмета злочину у кримінальному праві є однією з найбільш суперечливих і маловивчених. Спеціального дослідження предмета злочину до останнього часу не проводилося. Деякі положення про предмет злочину розглядалися, головним чином, у зв’язку з відмежуванням його від об’єкта злочину.
        Між тим, значення предмета злочину як самостійної ознаки складу злочину та його роль у механізмі заподіяння шкоди охоронюваним кримінально-правовими засобами сферам життєдіяльності людей, у виявленні об’єкта злочину та кваліфікації діяння має важливе самостійне теоретичне і практичне значення...
 
 
 

Видання НДІІП