СЕМЕНЮК О.Г., Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг (ст. 94-100)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273058

УДК 342.9.001.73(477)

СЕМЕНЮК О.Г.,
кандидат юридичних наук,
заступник начальника Управління Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті обґрунтовується необхідність розгляду процедури надання допуску до державної таємниці в якості діяльності держави з надання адміністративних послуг, пропонуються окремі напрямки реформування цієї процедури, надано пропозиції щодо підвищення якості таких послуг.
Ключові слова: адміністративна реформа, допуск до державної таємниці, державні адміністративні послуги, споживачі послуг.
Summary. The article proves the necessity of considering the procedure of granting the security clearance as a state activity on rendering managerial services, offers certain separate areas of reformation of this procedure, provides suggestions on increasing  quality of such services.
Keywords: аdministrative reform, security clearance, state managerial services, service users.
Аннотация. В статье обосновывается необходимость рассмотрения процедуры допуска к государственной тайне в качестве деятельности государства по предоставлению административных услуг, предлагаются отдельные направления реформирования данной процедуры, даны предложения по повышению качества таких услуг.
Ключевые слова: административная реформа, допуск к государственной тайне, государственные административнные услуги, потребители услуг.
 
 
      Постановка проблеми. Допуск до державної таємниці відноситься до спеціального правового режиму доступу до інформації, основним завданням якого є забезпечення безпеки особи, суспільства та держави в інформаційній сфері. Зміст цього режиму полягає в оформленні громадянину органами Служби безпеки України (далі –СБУ) права на доступ до секретної інформації та наданні можливості для фактичного ознайомлення з державною таємницею або здійснення іншої діяльності з використанням секретної інформації з метою реалізації своїх конституційних прав за умови відсутності для цього встановлених законодавством перешкод. Ці дії органів СБУ, на наше переконання, мають розглядатися як адміністративні послуги, тобто дії держави з обслуговування суб’єктивних прав фізичних осіб.
      Слід зазначити, що до цього часу у правовій літературі дії органів СБУ у сфері охорони державної таємниці в частині надання допуску до державної таємниці ніколи адміністративними послугами не визначались. Однак зміна пріоритетів у правовідносинах держави та особи, переорієнтація ставлення до особи як до вищої соціальної цінності та потреба в перетворенні України з “держави над людиною” у “державу для людини” викликали необхідність розгляду держави як організації на службі в суспільства. У цьому контексті актуалізується питання теоретичного обґрунтування та правового врегулювання порядку оформлення громадянам допуску до державної таємниці саме як надання адміністративних послуг...