СЕМЕНЮК О.Г., Комплексний підхід як методологічна основа дослідження проблем забезпечення охорони державної таємниці (ст. 116-123)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273061

УДК 342.721: 681.3.02

СЕМЕНЮК О.Г.,
кандидат юридичних наук,
заступник начальника Управління Служби безпеки України
 
 
Анотація. На підставі аналізу філософських та методологічних аспектів отримання нових наукових знань обґрунтовується висновок, що методологія дослідження проблем охорони державної таємниці представляє собою, з одного боку, комплекс методів теоретичного пізнання наукового, правового та емпіричного підґрунтя існуючої системи забезпечення охорони державної таємниці, а з іншого, систему теоретичних розробок щодо методів підвищення ефективності заходів забезпечення охорони державної таємниці та запобігання злочинним проявам у цій сфері.
Ключові слова: метод, методологія пізнання, методика дослідження,комплексний підхід.
Аннотация. На основе анализа философских и методологических аспектов получения новых научных знаний обосновывается вывод, что методология исследования проблем охраны государственной тайны представляет собой, с одной стороны, комплекс методов теоретического познания научной, правовой и эмпирической базы существующей системы обеспечения охраны государственной тайны, а с другой, систему теоретических разработок методов повышения эффективности мер обеспечения охраны государственной тайны и предупреждение преступных проявлений в этой сфере.
Ключевые слова: метод, методология познания, методика исследования, комплексный подход.
Summary. Based on the analysis of philosophical and methodological aspects of obtaining new scientific knowledge, author justifies the conclusion that research methodology for problems of the state secret security represents, on the one hand, the complex methods of theoretical knowledge of scientific, legal and empirical basis of the existing system of protection of state secrets, and on the other, a system of theoretical developments concerning methods for improving the effectiveness of measures to ensure the protection of state secret and crime prevention  in this area.
Keywords: method, methodology of knowledge, methods of research, comprehensive approach.
 
 
       Постановка проблеми. Будь-яка наукова діяльність спрямовується на отримання, підтвердження або заперечення наукових знань. Вона є реалізацією процесу наукового пізнання, яке, на відміну від буденного, відбувається не стихійно, а цілеспрямовано і за своєю сутністю становить наукове дослідження, що має певну природу, структуру та особливості. Наукове пізнання, таким чином, дозволяє людині набувати істинних знань про найбільш важливі аспекти досліджуваних об’єктів, явищ та процесів, а також про суттєві ознаки, якості, зв’язки та відносини предметів та явищ дійсності. Його результати виступають, як правило, у вигляді понять, категорій, законів та теорій [1, с. 6]. Саме завдяки цьому наукове знання є не лише системним, послідовним, а й теоретично та методично контрольованим об’єктивними науковими аргументами [2, с. 89]...
 
 
 

 

Видання НДІІП