СЕМЕНЮК О.Г., ЛЕОНОВ Б.Д., Правовий режим доступу до інформації (ст. 44-49)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194780

УДК 35.746.1

СЕМЕНЮК О.Г.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
доктор юридичних наук, перший заступник керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
Національна академія Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті проведено аналіз наукових поглядів фахівців різних галузей права щодо змісту поняття “правовий режим”, на підставі чого виведено загальнотеоретичні ознаки цього поняття, обґрунтовано потребу у правовому регулюванні загального правового режиму інформації та спеціальних правових режимів інформації.
Ключові слова: правовий режим, доступ до інформації, загальнодоступна інформація, інформація про особу, комерційна таємниця, державна таємниця.
Summary. The article analyzes scientific approaches of experts in different branches of law on the concept of “legal regime”, under which general theoretic traits of this concept are derived, justifies the need of legal regulation of the general legal regime of information and the special legal regimes of information.
Keywords: legal regime, access to information, public information, information about an individual, commercial secret, state secret.
Аннотация. В статье проведен анализ научных взглядов специалистов разных отраслей права относительно содержания понятия “правовой режим”, на основании чего выведены общетеоретические признаки этого понятия, обоснована необходимость в правовом регулировании общего правового режима информации и специальных правовых режимов информации.
Ключевые слова: правовой режим, доступ к информации, общедоступная информация, информация о личности, коммерческая тайна, государственная тайна.
 
 
      Постановка проблеми. Залежно від виду інформації законодавство передбачає наявність або відсутність тих чи інших обмежень або заборон, які визначаються як режим доступу до інформації. За своїм значенням режим доступу є однією з головних юридичних характеристик інформації, адже ним, як справедливо вважає Б. Кормич, визначаються конкретні групи правових норм, що застосовуються до тієї чи іншої документованої або публічно виголошеної інформації [1, с. 279]...