СЕМЕНЮК О.Г.,Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці (стор. 35-44)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.3(18).272966

УДК 35.746.1

СЕМЕНЮК О.Г.,
кандидат юридичних наук,
заступник начальника Управління Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті висвітлено різні наукові погляди на зміст поняття “державна таємниця” та здійснено пошук власного визначення цього поняття з урахуванням суспільної необхідності щодо безпечних умов існування особи, суспільства та держави.
Ключові слова: державна таємниця, національна безпека, державні інтереси, публічний інтерес, суспільна необхідність.
Аннотация. В статье отражены различные научные взгляды на содержание понятия государственная тайна и осуществлен поиск собственного определения этого понятия с учетом общественной необходимости безопасных условий существования личности, общества и государства.
Ключевые слова: государственная тайна, национальная безопасность, государственные интересы, публичный интерес, общественная необходимость.
Summary. The article highlights different scientific views of the concept of “state secret” and provides the result of research of own definition of the term considering social need in safe living conditions for individuals, society and the state.
Keywords: state secret, national security, state interest, public interest, public need.
 
 
       Постановка проблеми. Володіння певною інформацією означає володіння певною цінністю суспільного характеру. Тому впродовж усієї історії людства інформація розглядалася як важливий військовий, політичний, економічний, соціальний чинник, що значною мірою обумовлював розвиток держави, суспільства та особистості в конкретно-історичних умовах.
       Виходячи з цього, сучасні суспільно-політичні умови висувають на перший план тезу про первинність та природність інформаційної свободи як нормального стану суспільства. З кожним роком набирає своїх обертів науковий дискурс щодо шляхів вдосконалення законодавства, яке забезпечує реалізацію права громадян на доступ до інформації, у зв’язку з чим до цієї проблеми долучається дедалі більша кількість учених та експертів, які висловлюють, з одного боку, різні міркування стосовно шляхів подальшого розвитку інформаційних відносин, з іншого – запровадження нових механізмів обмеження права на доступ до державної таємниці у суспільних інтересах.
       На жаль, серед учених-юристів досі немає єдиного, загальновизнаного підходу до визначення ключових понять у цій сфері, що негативно впливає на проникнення у сутність досліджуваного предмета, заважає процесу термінологічного оформлення поняття про цей предмет, спотворює авторський задум вироблення концептуального знання щодо побудови дієвого механізму охорони державної таємниці...
 

 

Видання НДІІП