СЕНИК О.М., Динаміка розвитку правового конфлікту

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272254

УДК 340.12

Сеник О.М.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
кафедра загальної теорії держави і права
Львівського державного університету внутрішніх справ
 
Анотація. У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз динаміки розвитку правового конфлікту. З’ясовано особливості конфліктної ситуації та висвітлено варіанти розвитку правового конфлікту. Схарактеризовано просторові і тимчасові межі правового конфлікту. Виокремлено та проаналізовано стадії правового конфлікту.
Ключові слова: правовий конфлікт, динаміка розвитку, конфліктна ситуація, стадія правового конфлікту.
Аннотация. В статье осуществлен общетеоретический анализ динамики развития правового конфликта. Выяснены особенности конфликтной ситуации и освещены варианты развития правового конфликта. Охарактеризованы пространственные и временные пределы правового конфликта. Выделены и проанализированы стадии правового конфликта.
Ключевые слова: правовой конфликт, динамика развития, конфликтная ситуация, стадия правового конфликта.
Summary. The general theoretic analysis of dynamics of development of legal conflict is carried out in the article. The features of conflict situation are found out and the variants of development of legal conflict are reflected. the spatial and temporal limits of legal conflict are described. The stages of legal conflict are distinguished and analysed.
Keywords: legal conflict, development dynamics, conflict situation, the stage of the legal conflict.
 
        Постановка проблеми. Правовий конфлікт – складне багатоаспектне соціально-правове явище. Комплексні теоретико-прикладні дослідження різних конфліктів у правовій сфері є одним із засобів наукового підходу щодо нормалізації правового простору. Проведення таких досліджень дозволить використовувати одержані результати не тільки в процесі управління конфліктами, їх врегулювання і вибору найбільш ефективних способів вирішення, а й у процесі запобігання їм, вжиття профілактичних заходів, прогнозування.
        Формування загальнотеоретичних знань щодо розуміння природи правового конфлікту і, зокрема, динаміки його розвитку продиктоване необхідністю підготовки нового покоління фахівців для державних, правоохоронних і правозастосовних органів, приватних підприємств тощо. Так, для юристів однією зі сторін їх професійного вдосконалення є оволодіння бодай основними методами розв’язання конфліктів у правовій сфері.
         Невирішеність багатьох теоретичних завдань, а також велика практична потреба зумовили вибір теми, соціальне і наукове значення якої дає змогу припускати, що надалі вона приверне увагу багатьох учених і юристів-практиків…
 

 

Видання НДІІП