СЕРДЮК Є.В., Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272522

УДК 342.9

СЕРДЮК Є.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У науковій статті автором проаналізовано принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України. Проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство. Здійснено розподіл загальногалузевих і спеціальних принципів.
Ключові слова: принципи, адміністративно-правове забезпечення, виборчі права, вибори.
Аннотация. В научной статье автором проанализированы принципы административно-правового обеспечения избирательных прав граждан Украины. Проанализированы отечественное и международное законодательство. Осуществлено распределение общеотраслевых и специальных принципов.
Ключевые слова: принципы, административно-правовое обеспечение, избирательные права, выборы.
Summary. In the scientific article the author analyzes the principles of administrative and legal support of electoral rights of citizens of Ukraine. Analyzed the domestic and international legislation. Allocated General industry and special principles.
Keywords: principles, administrative and legal support, voting rights, elections.
 
 
      Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав гро­мадян України тісно пов’язані з гарантіями виконання Конституції та законів України. Питанням принципів адміністративно-правового забезпечення вибор­чих прав громадян було присвячено роботи вітчизняних учених В. Авер’янова, О. Бандурки, Ю. Битяка, В.Галунька, В.Олефіра, М. Ставнійчук, В. Шаповала, Т. Коломоєць, В. Колпакова, В. Погорілка, А. Лавриновича, О.Мурашина та ін. Проте аналіз стану наукових досліджень свідчить, що принципи адміністра­тивно-правового забезпечення виборчих прав громадян потребують подаль­шого дослідження.
        Зазначена проблема потребує подальшого дослідження, теоретичного осмислення, систематизації та розробки на цій основі пропозицій, які повинні бути враховані у виборчому процесі. Саме цим зумовлена актуальність нашої статті. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, юридичної літератури з адміністративного права визначити спеціальні принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян.
        Принцип (від лат. principium – «основа, начало») – це першооснова, керо­вана ідея, основне правило поведінки. У суб’єктивному розумінні принцип означає основне припущення, передумову, в об’єктивному розумінні – вихідний пункт, першооснову. Тлумачний словник української мови дає такі визначення слова принцип: 1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і таке інше; засада, основний закон якої-небудь точної науки…
 
 

 

Видання НДІІП