СЕРДЮК В.П., Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272522

УДК 343.13

Сердюк В.П.,
доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті досліджено тенденції розвитку кримінально-процесуального врегулювання застосування поліграфа (детектора брехні) на підставі вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності, Конституції України, КПК України, Закону України «Про експертизу» й обґрунтовано висновок, що для використання поліграфа у кримінальному провадженні України не потребується його окремого законодавчого врегулювання. З’ясовано співвідношення поліграфа як технічного криміналістичного засобу і медичного приладу, зазначено, що поліграф як прилад, за допомогою якого встановлюються фізіологічні дані особи, може використовуватися в експертних дослідженнях, наведено пропозиції щодо підняття рівня об’єктивності та вірогідності висновків такого виду експертиз фахівцями цієї галузі. Розглянуто основне питання кримінального провадження, що є доказовою інформацію результату застосування поліграфа, та з’ясовано, що правозастосувачі (слідчий, прокурор, суддя) оцінюють висновки психофізіолога, а не результати фізіологічного стану особи під дією подразників, узятих від особи за допомогою поліграфа.
Ключові слова: технічний засіб, медичний пристрій, правові підстави застосування детектора брехні, доказове значення поліграфа.
Аннотация. В статье исследованы тенденции развития уголовно-процессуального урегулирования применения полиграфа (детектора лжи) на основании международных стандартов уголовно-процессуальной деятельности, Конституции Украины, УПК Украины, Закона Украины «Об экспертизе» и обоснован вывод, что для применения полиграфа в уголовном производстве Украины достаточно современного законодательного обеспечения и не требуется его отдельное правовое урегулирование. Выяснено соотношение полиграфа как технического криминалистического средства и медицинского прибора, указано, что полиграф как прибор, с помощью которого устанавливаются физические данные лица, может использоваться в экспертных исследованиях, и приведены предложения по повышению уровня объективности и достоверности выводов данного вида экспертиз специалистами этой отрасли. Рассмотрен основной вопрос уголовного производства, что является доказательной информацией результата применения полиграфа, и выяснено, что правоприменители (дознаватель, следователь, следователь-судья, прокурор, судья) оценивают заключение психофизиолога, а не результат физиологического состояния человека под действием раздражителей, взятых с человека с помощью полиграфа.
Ключевые слова: техническое средство, медицинское устройство, правовые основания применения детектора лжи, доказательственное значение полиграфа.
Summary. The article examines trends in the development of criminal – procedural settlement of polygraph ( lie detector ) based on international standards of criminal – procedural activities of the Ukrainian Constitution , the Criminal Procedure Code of Ukraine , the Law of Ukraine "On examination" and justified the conclusion that the use of the polygraph in criminal proceedings fairly modern Ukraine legislative support and it does not require a separate legal settlement . Found the ratio of the polygraph as a technical forensic and medical instruments and indicated that the polygraph as a device by which the physical data set can be used in the face of expert studies and provides suggestions to improve the objectivity and reliability of the findings of this type of expert professionals of the industry…
 
 

 

Видання НДІІП