СЕРЬОГІН В.С., ЛЕОНОВ Б.Д., Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп’ютерної інформації (ст. 108-115)

 

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273056

УДК 342.721: 681.3.02

СЕРЬОГІН В.С.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз
Українського науково-дослідного інституту
спеціальної техніки та судових експертиз СБ України,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України
 
 
Анотація. У статті розглядаються аспекти криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів та проблемні питання розробки методичних матеріалів для проведення експертних досліджень спеціальних програмних засобів, призначених для негласного отримання комп’ютерної інформації.
Ключові слова: комп’ютерна інформація, комп’ютерні злочини, розслідування.
Аннотация. В статье освещаются аспекты криминалистической характеристики компьютерных преступлений и проблемные вопросы разработки методических материалов для проведения экспертных исследований специальных программных средств, предназначенных для негласного получения компьютерной информации.
Ключевые слова: компьютерная информация, компьютерные преступления, расследование.
Summary. The article considers aspects of the forensic characteristics of computer crimes and the problematic issues of developing methodological materials for conducting expert studies of special software intended for covert obtaining computer information.
Keywords: computer information, computer crime, investigation.
 
 
 
     Постановка проблеми. На сьогодні одночасно з стрімкими процесами інформатизації суспільства спостерігається суттєве підвищення рівня та масштабів загроз інформаційній безпеці держави. Радикальні зміни в інформаційних стосунках у всіх сферах діяльності людини, суспільства та держави передусім пов’язані із застосуванням глобальних телекомунікаційно-інформаційних мереж, в першу чергу, мережі Інтернет...
 
 

 

Видання НДІІП