ШАХБАЗЯН К.С., Права інтелектуальної власності в договорах на проведення досліджень і розробок всесвітньої організації інтелектуальної власності (ст. 67-72)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221219

УДК: 347.45/.47

Шахбазян К.С.,
кандидат юридичних наук, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2205-374X.
 
 
Анотація. У статті аналізується категорія договорів у сфері проведення наукових досліджень: їх типологія, запропонована ВОІВ, а також – практика застосування в різних країнах світу (дослідження якої також проводилось ВОІВ). Розглянуто вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок. Виявлено аспекти регулювання інтелектуальної власності, які слід ураховувати на етапі укладання договорів, їх чинності та завершення дослідницького проекту. Запропоновано аспекти, які слід включити до подібних видів договорів в Україні.
Ключові слова: договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, договірно-правове регулювання інтелектуальної власності при проведенні наукових досліджень, модельні договори з досліджень та розробок ВОІВ.
Summary. The article analyzes the category of contracts in the field of scientific research: their typology, proposed by the WIPO, as well as practice of application in various countries and regions (researches also have been conducted by the WIPO). Considered requirements for the settlement of issues of protection of intellectual property rights in contracts for research and development. The article identifies those aspects of the regulation of intellectual property that should be taken into account at the stage of concluding contracts, their validity period and at the stage of completing a research project. Aspects that should be included in such types of contracts in Ukraine are proposed.
Keywords: agreements in the field of research and development, contractual and legal regulation of intellectual property during scientific research, WIPO Model agreements.
Аннотация. В статье анализируется категория договоров в сфере проведения научных исследований: их типология, предложенная ВОИС, а также – практика применения в разных странах мира (исследование которой также проводилось ВОИС). Рассмотрены требования относительно урегулирования вопросов охраны прав интеллектуальной собственности в договорах по исследованиям и разработкам. Выявлены аспекты регулирования интеллектуальной собственности, которые следует учитывать на этапе заключения договоров, их действия и на этапе завершения исследовательского проекта. Автором предложены аспекты, которые следует включить в подобные договора в Украине.
Ключевые слова: договора в сфере проведения научных исследований и разработок, договорно-правовое регулирование интеллектуальной собственности при проведении научных исследований, модельные договора по исследованиям и разработкам ВОИС.
 
 
      Постановка проблеми. В Україні загальні підходи до розподілу прав інтелектуальної власності (далі – ІВ) у договорах на виконання НДДКР (далі – договори ДР) викладено у ЦК України. Особливості розподілу прав інтелектуальної власності на результати НДДКР у вигляді технологій, що створені за рахунок бюджетних коштів, визначені в Законі України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, а також стосовно інших об’єктів ІВ (далі – ОІВ) в Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Однак на цей час відсутні відповідні рекомендації...