ШАПІРО В.С., МОТРЮК А.Д., Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні

УДК 343.9.024:336.7:346:338.22
 
Шапіро В.С.,
 
 
Мотрюк А.Д.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету
студентка Сумського державного університету
 
 
Анотація. Про фіктивне підприємництво та вирішення окремих питань стану законодавчої бази в Україні. Здійснено порівняння законодавства зарубіжних країн для визначення поняття фіктивності, виокремлено проблеми правового регулювання фіктивного підприємництва та запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: фіктивне підприємництво, фіктивна фірма, фіктивність, наслідки функціонування фіктивних підприємств, боротьба з фіктивним підприємництвом.
Аннотация. О фиктивном предпринимательстве и решении отдельных вопросов состояния законодательной базы в Украине. Проведено сравнение законодательства зарубежных стран для определения понятия фиктивности, выделены проблемы правового регулирования фиктивного предпринимательства и предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: фиктивное предпринимательство, фиктивная фирма, фиктивность, последствия функционирования фиктивных предприятий, борьба с фиктивным предпринимательством..
Summary. About the fictitious enterprise and solution of separate issues of the modern state of legislative base in Ukraine. The article compares the legislation of foreign states in order to define the notion of fictitiousness, determines the problems of legal control of fictitious business and suggests the ways of their solving.
Keywords: fictitious business, fictitious firm, fictitiousness, the effects of the functioning of fictitious enterprises, combating fictitious business.
 
 
       Постановка проблеми. Вступ України до Європейського Союзу створив позитивні передумови для розвитку підприємницької діяльності, проте, водночас, до цього часу залишаються можливості для вчинення різноманітних зловживань суб’єктами господарювання. Зокрема, значного поширення набула легалізація злочинного капіталу шляхом створення фіктивних підприємств, що спричинює істотну шкоду економічному розвитку держави та безпеці суспільства в цілому. Хоча фіктивне підприємництво і регулюється на законодавчому рівні як кримінальне правопорушення, відсутність в господарському законодавстві визначень понять фіктивного підприємництва та фіктивного суб’єкта господарювання призводить до порушень прав інших суб’єктів господарювання та неправомірної конкуренції в господарюванні. Зважаючи на зазначену необхідність попередження діяльності фіктивних суб’єктів господарювання в Україні, актуальними є подальші теоретичні та практичні дослідження у цій сфері.
        Аналіз останніх досліджень та виокремлення нерозв’язаних проблем. Питанню фіктивного підприємництва приділяється велика увага вітчизняних науковців, зокрема таких як Бухтіяров О.А., Дудник Л.М., Криницький І.Є., Кручко Т.Ю., Лисенко В.В., Мельник О.О., Мозоль І.А., Опак К.М. та інші. Незважаючи на досить велику кількість наукових досліджень щодо питань фіктивного підприємництва, зазначена проблема в Україні залишається відкритою, а тому й актуальною.
 
 

Видання НДІІП