ШЕЛЯЖЕНКО Ю.В., Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки (ст. 144-153)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273069

УДК 342.721: 681.3.02

Шеляженко Ю.В.,
магістр права, аспірант,
Університет економіки та права “КРОК”
 
 
Анотація. У статті аналізуються правові, політичні та економічні проблеми адміністративно-командного нав’язування вченим монополістичної наукометрії. Виявлено ризики для академічної свободи та безпеки, національних інтересів України, особистої автономії науковців. Запропоновані шляхи безпечного розвитку наукометрії в Україні.
Ключові слова: наукометрія, академічна свобода, інформаційна безпека, наукова творчість.
Аннотация. В статье анализируются правовые, политические и экономические проблемы административно-командного навязывания ученым монополистической наукометрии. Выявлены риски для академической свободы и безопасности, национальных интересов Украины, личной автономии исследователей. Предложены пути безопасного развития наукометрии в Украине.
Ключевые слова: наукометрия, академическая свобода, информационная безопасность, научное творчество.
Summary. The paper analyzes legal, political and economic issues of administrative and command imposition of monopolistic bibliometrics on scientists. Risks are revealed to academic freedom and security, to national interests of Ukraine, to personal autonomy of scientists. Ways for the safe development of bibliometrics in Ukraine are suggested.
Keywords: bibliometris, academic freedom, information security, science citation.
 
 
 
     Постановка проблеми. Академічна свобода та безпека, тобто можливість здійснювати наукові дослідження і поширювати знання без втручання та перешкод, сьогодні перебуває під загрозою навіть у найбільш благополучних країнах. Автономія індивідуальних дослідників та науково-дослідницьких інституцій обмежується фінансовими та адміністративними рішеннями, які нав’язують вченим спірні дисциплінарні регуляції. Необхідно досліджувати такі рішення, їх причини, наслідки, супутні ризики та способи відвернути небезпеку. Зокрема, в Україні постає питання правомірності, пропорційності та доцільності примусу науковців публікуватися в престижних, за певними міжнародними рейтингами, виданнях.
         Метою статті є аналіз вимог публікації результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються глобальними монополістичними наукометричними (бібліометричними) системами...
 
 
 

 

Видання НДІІП