ШИЛЕНКО М., Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272547

УДК: 349.6

Шиленко М.,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті розкрито адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміні­страції, які здійснюють охорону природних ресурсів, насамперед Міністерства екології та природних ресурсів України як провідного суб’єкта публічної адміністрації, що здійснює охорону суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-правовий статус, публічна адміністрація, природні ресурси, охорона.
Аннотация. В статье раскрыт административно-правовой статус субъектов публичной администрации, которые осуществляют охрану природных ресурсов, в первую очередь Министерства экологии и природных ресурсов Украины как ведущего субъекта публичной администрации, которое осуществляет охрану субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: административное право, административно-правовой статус, публичная администрация, природные ресурсы, охрана.
Summary. This study examines the notion of the status of public administration and protection of natural resources. Analyzed administrative legal status of public administration, which is responsible for protection of natural resources. The analysis of administrative legal status of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine as the leading subject of public administration is responsible for protection of small businesses.
Keywords: administrative law, administrative legal status, public administration, natural resources, protection.
 
 
        Конституція України визначила, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які містяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) еконо­мічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Основним Законом [1].
        Адміністративно-правова охорона природних ресурсів є важливим інструментом у функціонуванні сучасної держави. Гармонізація відносин людини й природи зумовлює визначення її одним із завдань правової, демо­кратичної й соціальної держави. Охорона навколишнього середовища дає можливість зберегти, відтворити, забезпечити екологічний баланс у природі, нормальне існування, розвиток самої людини й суспільства. Публічно-правовий характер екологічних правовідносин, переростання екологічних проблем на рівень державної політики й міжнародних відносин підкреслюють актуальність адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, які здій­снюють охорону природних ресурсів. У зв’язку з цим виникає потреба у проведенні комплексних наукових досліджень адміністративно-правової охорони природних ресурсів…
 

 

Видання НДІІП