ШИЛЕНКО М., Державна підтримка як форма захисту cуб’єктів малого підприємництва

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272548

УДК 342:35.07

Шиленко М.,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. Досліджено напрямки державної політики щодо реалізації програм державної підтримки малого підприємництва. На основі здійснення порівняльного аналізу національ­ного і зарубіжного законодавства з’ясовано повноваження органів публічної адміністрації щодо реалізації програм державної підтримки малого підприємництва. Запропоновано визначення державної підтримки як форми захисту суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова: державна підтримка, публічна адміністрація, суб’єкти малого підприємництва, захист, сприятливі умови для розвитку.
Аннотация. Исследованы направления государственной политики в сфере реализации программ государственной поддержки субъектов малого бизнеса. На основе сравнительного анализа национального и зарубежного законодательства выявлены основные полномочия органов публичной администрации в сфере государственной поддержки малого предприниматель­ства. Предложено определение государственной поддержки как формы защиты малого предпринимательства.
Ключевые слова: государственная поддержка, публичная администрация, субъекты малого предпринимательства, условия для успешного развития.
Summary. The ways of state support of the small business is investigated. With the help of comparative analysis of the national and foreign legislation of state support the main powers of public administration are discovered. The definition of concept state support as a form of protection of the subjects of small business is determined.
Keywords: state support, public administration, the subjects of small business, protection, conditions for development.
 
 
      Перехід до ринкових умов господарювання в Україні з особливою гостротою поставив питання про роль і місце держави в економічних процесах, особливо в регулюванні та підтримці малого підприємництва. Світовий досвід і практика господарювання доводять, що саме існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх природно регульоване оптимальне спів­відношення становлять характерну рису ринкової економіки [1, с.16].
         Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва була предметом дослідження багатьох науковців у сфері економіки та права, зокрема В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, З. Варналій, О. Волкович, В. Галунько, В. Ляшенко, В. Опришко, В. Селіванов, Ф. Шульженко проаналізували окремі правові аспекти державної підтримки малого підприємництва. І. Труш присвятив цій проблеми дисертаційне дослідження, в якому запропонував шляхи удосконалення господарсько-правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва [2]. Однак дослідження державної підтримки суб’єктів малого підприємництва як одної з форм їх державного захисту залишилося поза увагою науковців…
 

 

Видання НДІІП