ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., ЗАВОЮРА Ю.О., Космополітизм як інформаційне джерело глобалізації

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272251

УДК: 172.16:341.229(045)

ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г.,
 
ЗАВОЮРА Ю.О.,
доцент кафедри міжнародного права
 Інституту міжнародних відносин
 Національного авіаційного університету
студентка 5 курсу кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету
 
Анотація. У статті досліджується проблема взаємозв’язку космополітизму та глобалізації, як специфічних соціальних явищ свого часу, передумови їх виникнення та особливості історичного розвитку; висувається теза про те, що космополітизм є інформаційним джерелом глобалізації.
Ключові слова: космополітизм, глобалізація, інформаційне джерело, світове суспільство.
Аннотация. В статье исследуются проблемы космополитизма и глобализации, их историческое развитие, их происхождение и взаимосвязь, а также выдвигается и подтверждается тезис о том, что космополитизм является информационным источником глобализации.
Ключевые слова: космополитизм, глобализация, информационный источник, мировое общество.
Summary. This article examines the problem of cosmopolitism and globalization, their historical development, their origin and relationship, and extends and confirms the idea that cosmopolitism is an informational source of globalization.
Keywords: cosmopolitism, globalization, informational source, world society.
 
        Постановка проблеми. Актуальність теми обумовлюється тим, що ХХІ століття ознаменувалося приходом інформаційної ери та трансформацією індустріального суспільства в інформаційне суспільство. Характерною рисою сучасного світу став процес глобалізації, яка у свою чергу породила тривалі дискусії та, навіть, демонстрації протесту з боку певної частини суспільства. У науковому світі вчені намагаються дослідити причини виникнення, сутність глобалізації та передбачити результати її впливу (як позитивні так і негативні) на життєдіяльність суспільства.
        Дослідженням космополітизму та глобалізації займалися такі вчені як А. Чумаков, Ж. Дерріда, П. МакКормік, А. Кураєв, Д. Ольшанський, А. Грякалов тощо. Але вони майже не торкалися питань витоку глобалізації та її взаємозв’язку з космополітизмом. У даній статті вперше робиться спроба розгляду космополітизму як інформаційного джерела глобалізації.
        Метою статті є дослідити космополітизм як явище у лоні якого формуються теоретичні підвалини глобалізації…
 

 

Видання НДІІП