СИНКОВА О.М., Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272229

УДК 342.9:5

Синкова О.М.,
доктор юридичних наук, професор,
кафедра адміністративного і фінансового права
Донецького національного університету
 
Анотація. До проблем правового регулювання інформаційного аудиту в органах виконавчої влади. Обґрунтована роль інформаційного аудиту у розвитку інформаційної архітектури електронного урядування. Визначена необхідність розробки і прийняття комплексу заходів, спрямованих на удосконалення організаційно-правового забезпечення інформаційного аудиту.
Ключові слова: аудит, інформаційний аудит, контроль, стандарти, організаційно-правове забезпечення.
Аннотация. К проблемам правового регулирования информационного аудита в органах исполнительной власти. Обоснована роль информационного аудита в развитии информационной архитектуры электронного правительства. Определена необходимость разработки и принятия комплекса мероприятий, направленных на усовершенствование организационно-правового обеспечения информационного аудита.
Ключевые слова: аудит, информационный аудит, контроль, стандарты, организационно-правовое обеспечение.
Summary. In the problems of the legal regulation of informational audit in the bodies of executive power are certained. Role of informational audit in development of informational architecture of electronic management is defined. Necessity of development and acceptance of complex of the measures aimed on the improvement of the organizational and legal providing of informational audit are proposed.
Keywords: audit, informational audit, control, standards, organizational and legal providing.
 
        Постановка проблеми. Розуміння ролі аудиту в органах виконавчої влади сьогодні зводиться до фінансового контролю та значно звужує його сутність [1]. Впровадження аудиту, зокрема у сферу інформаційної діяльності та інформаційних технологій, дає змогу вдосконалити рівень управлінської діяльності в органах виконавчої влади і, як наслідок, підвищити її ефективність. Зазначене дозволяє розглядати цю систему як один із найважливіших напрямів вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в країні.
        Питання законодавчого забезпечення державного контролю і аудиту в органах виконавчої влади розглядалися в науковій літературі, зокрема, у працях О.Ф. Андрійко, Н.П. Винниченко, О.Ю. Редька, С.В. Івахненко та інших вчених. Особливості методики аудиту фінансової інформації розкриті у багатьох публікаціях [2 – 5]. Однак питанням інформаційного аудиту в органах виконавчої влади в науковій літературі приділяється значно менше уваги. Вченими досліджуються різні аспекти інформаційного аудиту. Зокрема, І.Д. Голяш, С.І. Саченко звертають увагу на необхідність проведення аудиту безпеки у сфері застосування інформаційних технологій, В.І. Подольский на необхідність проведення комп’ютерного аудиту, О.Л. Шерсток – на методичні аспекти аудиту прогнозної інформації та ін., що підтверджує багатогранність поглядів та думок щодо зазначеного питання [6 – 8]. Тому з’ясування правових аспектів та визначення особливостей правового забезпечення державного інформаційного аудиту є вчасним і актуальним..
        Метою статті є визначення поняття “інформаційний аудит” та напрямів вдосконалення його правового забезпечення в органах виконавчої влади…
 
 

 

Видання НДІІП