СКУЛИШ Є.Д., Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271964

УДК 351.746.1

Скулиш Є.Д.,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 
 
Анотація. Проведено аналіз сучасних загроз та викликів інтересам держави в інформаційній сфері з урахуванням тенденцій розвитку останньої, а також наукового осмислення знань, накопичених у галузі забезпечення інформаційної безпеки. На основі аналізу визначено пріоритетні завдання суб’єктам забезпечення національної безпеки України.
Ключові слова: інформаційна сфера, національна безпека України, загрози.
Аннотация. Осуществлен анализ современных угроз и вызовов интересам государства в информационной сфере с учетом тенденций развития последней, а также научного осмысления знаний, накопленных в области обеспечения информационной безопасности. На основе анализа определены приоритетные задачи субъектам обеспечения национальной безопасности Украины.
Ключевые слова: информационная сфера, национальная безопасность Украины, угрозы.
Summary. Whereas the latest trends in information sphere, as well as scientific comprehension of the knowledge gained in the field of information security, the analysis of up-to-date threats and challenges to the state's interests in this domain is carried out. Based on the analysis priorities tasks to the subjects of national security of Ukraine are identified.
Keywords: informationsphere, national security of Ukraine, threats.
 
        Постановка проблеми. Інформаційна революція, що триває протягом останніх десятиріч, зумовила кардинальні зміни в суспільстві: зароджуються нові культурні та економічні тенденції, формуються нові види соціальної комунікації, інформація стає не лише товаром, а й новим фактором виробництва.
          З огляду на сучасні тенденції суспільного розвитку національна безпека України не могла залишитися поза впливом внутрішнього інформаційного фактора. Адже в умовах інформаційного суспільства всі без винятку об’єкти національної безпеки (людина, суспільство, держава) стають чутливими до інформації, яка їх оточує. Таким чином, цілеспрямовано змінюючи інформацію, зафіксовану на певних носіях, керуючи каналами комунікації, впливаючи на технічні засоби обробки інформації, можна змінювати рішення, а відтак, і дії об’єктів національної безпеки [1, с. 23].
       Водночас, об’єкти національної безпеки перебувають під впливом зовнішнього інформаційного фактора, що визначається змінами у сфері міжнародних відносин:
- руйнуванням біполярної моделі світу та формуванням поліполярної;
- виходом на міжнародну арену не лише окремих держав та їх об’єднань, а й таких нетрадиційних гравців, як, наприклад, транснаціональні корпорації, міжнародні терористичні рухи тощо;
- загостренням протиборства між традиційними та новими геополітичними центрами;
- інтенсифікацією глобалізаційних процесів, з одного боку, та зростанням тенденцій дезінтеграції, навіть у досить стабільних суспільствах, з іншого…
 
 
 

 

Видання НДІІП