СКУЛИШ Є.Д., ІРХА Ю.Б., Взаємозв’язок корупції та екстремізму: проблеми протидії (ст. 77-87)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273043

УДК 328.185:342:351.746

СКУЛИШ Є.Д.,
ІРХА Ю.Б.,
доктор юридичних наук, професор,
науковий консультант судді Конституційного Суду України
 
 
Анотація. У статті висвітлено існуючі взаємозв’язки між проявами корупції та екстремізму. Наголошено, що корупція стала фактором формування та діяльності організованої злочинності, у тому числі міжнародної. Звертається увага на суттєве сприяння корупції в організації різноманітної екстремістської діяльності та її впливу на формування екстремістської поведінки та мислення у деяких громадян. У результаті дослідження виокремлено два основних напрями впливу корупції на появу та поширення екстремізму у суспільстві.
Ключові слова: корупція, екстремізм, міжнародна і національна безпека, організована злочинність, порушення прав і свобод людини
Аннотация. В статье освещены существующие взаимосвязи между проявлениями коррупции и экстремизма. Отмечено, что коррупция стала фактором формирования и деятельности организованной преступности, в том числе международной. Обращается внимание на существенное содействие коррупции в организации разнообразной экстремистской деятельности и ее влиянии на формирование экстремистского поведения и мышления  некоторых категорий граждан. В результате исследования выделены два основных направления влияния коррупции на появление и распространение экстремизма в обществе.
Ключевые слова: коррупция, экстремизм, международная и национальная безопасность, организованная преступность, нарушение прав и свобод человека
Summary. The article highlights the existing relationship between acts of corruption and acts of extremism. Authors emphasize that corruption has become a factor of formation and activities of organized crime, including international. Attention is drawn to the significant corruption facilitation in the organization of various extremist activity and its influence on the formation of extremist thinking and behavior in some people. The study singled out two main areas of impact of corruption on the appearance and spread of extremism in the society.
Keywords: corruption, extremism, international and national security, organized crime, violation of rights and freedoms.
 
 
       Постановка проблеми. Поява та розвиток у державі кампаній громадянської непокори (протестів, мітингів, пікетів, страйків, перекриття транспортних магістралей, захоплення адміністративних будинків тощо), а також проявів екстремізму та тероризму завжди пов’язане із наявністю у суспільстві суттєвих політичних, релігійних, соціально-економічних та інших протиріч. Перехід громадян до активної протестної діяльності, у тому числі протиправної, відбувається, як правило, у разі невчасного виявлення та/або невдалого врегулювання органами публічної влади відповідного конфлікту інтересів між різними категоріями осіб. Радикалізація громадян, використання ними екстремістських та терористичних методів і способів відстоювання своїх поглядів та цінностей, захисту прав, свобод та інтересів, як законних, так і вигаданих ними, вказують на невирішені системні проблеми у соціумі, до яких належить, зокрема, корупція...
 
 

 

Видання НДІІП