СМЕРНИЦЬКИЙ Д.В., Забезпечення прав інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади

УДК 347.7
 
Смерницький Д.В.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті розглянуто питання забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності, які створені під час наукової діяльності, на прикладі організації цієї роботи в Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.
Ключові слова: наукова діяльність, інтелектуальна власність, промислова власність, науково-технічна сфера, патентно-ліцензійна робота, дослідно-конструкторська робота, технологічна робота, технічна творчість.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обеспечения прав на объекты интеллектуальной собственности, которые созданы в процессе научной деятельности, на примере организации этой работы в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ключевые слова: научная деятельность, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, научно-техническая сфера, патентно-лицензионная работа, опытно-конструкторская работа, технологическая работа, техническое творчество.
Summary. The article deals with the issue of rights to intellectual property created during research activities, as an example of organization of such work in the Russian Ministry for civil defense, emergencies and elimination of consequences of natural disasters.
Keywords: scientific research, intellectual property, industrial property, scientific-technical sphere, patent-licensing work, experimental design work, technological work, technical creativity.
 
 
       Постановка проблеми. Наукові дослідження та науково-технічні розробки посідають вагоме місце в процесі розвитку суспільства та його матеріального добробуту. Адже на основі наукової діяльності створюються та впроваджуються у повсякденне життя нові технології, матеріали та види технічної продукції, поліпшуються основні сфери життєдіяльності людини – медицина, виробництво, сільське господарство, освіта ін. Результатом наукової діяльності, а іншими словами інтелектуальної діяльності людини, стають об’єкти інтелектуальної власності. Забезпечити надійну охорону та захист об’єктів інтелектуальної власності та їх продуктивне використання в органах виконавчої влади, на підприємствах, в наукових установах можливо тільки при запровадженні комплексних організаційних систем щодо створення, захисту та управління об’єктами інтелектуальної власності. Тому досвід, особливо закордонних країн, щодо побудови зазначених систем, їх науковий аналіз є підґрунтям для створення таких систем у вітчизняних установах, підприємствах, органах виконавчої влади. В цій статті буде розглянуто досвід роботи з об’єктами інтелектуальної власності в Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, проаналізовано комплексне вирішення питання щодо охорони, захисту та управління об’єктами інтелектуальної власності…