СОЛОДКА О.М., Свобода інформації як основа забезпечення інформаційного суверенітету (с. 18-25)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220981

УДК 341:316.774

СОЛОДКА О.М.,
кандидат юридичних наук, с.н.с.,
 докторант НА СБ України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1799-0712.
 
 
Анотація. У статті досліджено поняття “інформаційна свобода”, “інформаційний суверенітет”, їх співвідношення та сучасні підходи до забезпечення. За результатами проведеного дослідження встановлено, що реалізація інформаційного суверенітету держави передбачає забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері; визначення виключних підстав для обмежень доступу до інформації, що встановлюються при забезпеченні інформаційного суверенітету держави; пошук балансу між правами людини і необхідністю реалізації цілей держави в інформаційній сфері. Основоположними началами забезпечення інформаційного суверенітету держави є: презумпція інформаційної свободи як базисний принцип реалізації інформаційного суверенітету; захищеність інформаційної приватності людини; забезпечення права на інформацію як обов’язок держави.
Ключові слова: інформаційна свобода, інформаційний суверенітет, інформаційні права і свободи.
Summary. The article examines the notions of “information freedom”, “information sovereignty”, their relationship and modern approaches to their assurance. According to the results of the study, it is established that the implementation of the information sovereignty of the state involves ensuring human rights and freedoms in the information sphere; determination of exclusive grounds for restrictions of information access established in ensuring the information sovereignty of the state; finding a balance between human rights and the need to achieve the goals of the state in the information sphere.
Keywords: information freedom, information sovereignty, information rights and freedoms.
Аннотация. В статье исследованы понятия “информационная свобода”, “информационный суверенитет”, их соотношение и современные подходы к обеспечению. По результатам проведенного исследования установлено, что реализация информационного суверенитета государства предусматривает обеспечение прав и свобод человека в информационной сфере; определение исключительных оснований для ограничений в сфере доступа к информации, устанавливаемых при обеспечении информационного суверенитета государства; поиск баланса между правами человека и необходимостью реализации целей государства в информационной сфере.
Ключевые слова: информационная свобода, информационный суверенитет, информационные права и свободы.
 
      Постановка проблеми. Свобода у правовому контексті – це об’єктивна можливість людини і громадянина здійснювати або не здійснювати певні дії, що ґрунтуються на його конституційних правах і свободах. Основні постулати вчення про свободу: усі люди вільні від народження і ніхто немає права відчужувати їхні природні права ...