СОЛОДКА О.М., Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс (ст. 80-87)

УДК 321.011:65.012.8

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200311

СОЛОДКА О.М.,
кандидат юридичних наук, с.н.с., докторант НА СБ України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1799-0712.
 
 
Анотація. У статті досліджено поняття “інформаційний суверенітет”, його складові та сучасні підходи до розуміння та забезпечення з проекцією на інформаційний простір України. За результатами проведеного дослідження встановлено, що забезпечення інформаційного суверенітету держави вимагає дотримання балансу між правом на інформацію та вимогами щодо обмежень в цілях забезпечення національної безпеки держави, між правом особи на приватність комунікацій та забезпеченням цифрового суверенітету держави.
Ключові слова: інформаційний суверенітет, цифровий суверенітет, інформаційний простір, захист інформаційного простору України.
Summary. The article explores the concept of “information sovereignty”, its components and modern approaches to its comprehension and providing with projection on the information space of Ukraine. According to the results of the research, it was found that ensuring the state's information sovereignty requires balancing the right to information and the requirements for restrictions in order to ensure the national security of the state, between the right of a person to privacy of communications and ensuring the state's digital sovereignty.
Keywords: information sovereignty, digital sovereignty, information space, protection of information space of Ukraine.
Аннотация. В статье проанализированы исследования понятия “информационный суверенитет”, его составляющие и подходы к пониманию и обеспечению с проекцией на информационное пространство Украины. По результатам проведенного исследования установлено, что обеспечение информационного суверенитета государства требует удержания баланса между правом на информацию и требованиями относительно ограничений в целях обеспечения национальной безопасности государства, между правом человека на приватность комуникацийи обеспечением цифрового суверенитета государства.
Ключевые слова: информационный суверенитет, цифровой суверенитет, информационное пространство, защита информационного пространства Украины.
 
 
      Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства, глобалізації інформаційних процесів, формування глобального інформаційного простору, швидкого зростання світового ринку інформації, розвитку інформаційних технологій, засобів обробки інформації, інформаційних послуг та їх впливу на забезпечення національної та міжнародної безпеки на перший план виходить інформаційна складова. Відтак, зростає усвідомлення важливості проблем регулювання суспільних інформаційних відносин, зокрема узгодження принципово різних підходів до концептуального вирішення питання виокремлення та формулювання поняття “інформаційний суверенітет”, уточнення його характеристик для виявлення відповіді на питання про методи й засоби його збереження та вдосконалення. Для України така правова категорія є особливо важливою, оскільки гібридна війна, розв’язана Росією ставить питання існування суверенної Української держави в безпосередню залежність від забезпечення інформаційного суверенітету держави...