СОЛОНЧУК І.В., Інформаційне судочинство як закономірність інформаційного суспільства (с. 46-54)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220992

УДК 340:1+347.9

СОЛОНЧУК І.В.,
старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6447-246x.
 
 
Анотація. У статті розглядаються методологічні проблеми змісту понять “інформаційне суспільство”, “інформаційні правовідносини”, “інформаційне судочинство”. аналізуються висновки наукових розвідок з даної проблематики та обґрунтовуються категорії “інформаційні правовідносини” та “інформаційне судочинство”, визначаються тенденції та значення інформаційного судочинства як об’єктивної закономірності інформаційного суспільства, окреслюється коло дискусійних питань сфери судочинства, які ще не врегульовані законодавцем.
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційні правовідносини, інформаційна діяльність, інформаційне судочинство.
Summary. The article is devoted to methodological problems of the concepts “information society”, “information legal relations”, “information court proceedings”, analyzes the conclusions of scientific research on this issue and substantiates the categories of information law and “information court proceedings”, identifies trends and values ​​of information court proceedings, outlines the range of issues in the field of justice.
Keywords: information, information society, information legal relations, information activity, information court proceedings.
Аннотация. В статье рассматриваются методологические проблемы содержания понятий информационное общество, информационные правоотношения, информационное судопроизводство”, анализируются выводы научных исследований данной проблематики, обосновываются категории информационные правоотношения и информационное судопроизводство, определяются тенденции и значение информационного судопроизводства как объективной закономерности информационного общества, указываются дискуссионные вопросы в судопроизводстве, которые еще юридически не урегулированы.
Ключевые слова: информация, информационное общество, информационные правоотношения, информационная деятельность, информационное судопроизводство.
 
 
      Постановка проблеми. Інформаційна діяльність й інформація притаманні сучасному суспільству як невід’ємна складова відносин. Особливої уваги вимагають суспільні відносини, які регулюються нормами права та виникають у різноманітних сферах діяльності. Темпи розвитку інформаційних технологій та переваги щодо передачі, обробки та збереження інформації, що надають ці технології, вимагають від законодавця своєчасного реагування і, як наслідок, розроблення дієвих механізмів регулювання та захисту прав та обов’язків учасників інформаційних правовідносин...