СОЛОНЧУК І.В., Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства (ст. 164-173)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273226

УДК 347.9 + 316.3:027

Солончук І.В.,
старший викладач кафедри інформаційного права
і права інтелектуальної власності Факультету соціології і права
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 
 
 
Анотація. Стаття присвячується дослідженню проблемних питань щодо інтеграції інформаційних правовідносин в сферу цивільного судочинства через призму новел сучасної судової реформи. Представлений аналіз основних положень цивільного процесуального законодавства України щодо перспективи успішного використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою полегшити доступ до правосуддя, покращити здійснення судового провадження в справах, та загалом підвищити рівень цивільного судочинства. На ґрунті вимог міжнародних стандартів правосуддя та основних положень інформаційного права запропонована спроба дослідження сутності та доцільності використання таких категорій як “електронний позов”, “електронний документообіг”, “електронний суд”. Здійснено порівняльний аналіз положень законодавства України та положень цивільного процесуального законодавства іноземної держави, які регулюють подібні правовідносини, для формування висновків щодо можливості запозичення позитивного досвіду та удосконалення національного законодавства у сфері використання сучасних інформаційних технологій в цивільному судочинстві.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні правовідносиниі, цивільне судочинство, судова реформа, інформаційно-комунікаційні технології, електронний позов, електронний документообіг, електронний суд.
Summary. The article is devoted to the research of the processes of integration of information legal relations in the sphere of civil proceedings in accordance with the requirements of modern judicial reform. The research provides analysis of the main provisions of the civil procedural legislation of Ukraine regarding the prospects for the successful use of information and communication technologies to facilitate access to justice, improve the implementation of judicial proceedings, and generally improve the level of civil litigation. Considering international standards of justice and basic provisions of information law, an attempt was made to investigate the nature and appropriateness of using such popular categories as “electronic lawsuit”, “electronic document management”, “electronic court”. A comparative analysis of the provisions of Ukrainian legislation and provisions of the civil procedural legislation of other states regulating such legal relations was made with the aim of drawing conclusions about the possibility of borrowing positive experience and improving national legislation in the field and using modern information technologies in the implementation of civil proceedings.
Keywords: information society, information legal relations, civil proceedings, judicial reform, information and communication technologies, electronic lawsuit, electronic document management, electronic court.
Аннотация. Статья посвящается исследованию процессов интеграции информационных правоотношений в сферу гражданского судопроизводства в соответствии с требованиями современной судебной реформы. Представлен анализ основных положений гражданского процессуального законодательства Украины касательно перспектив успешного использования информационно-коммуникационных технологий с целью облегчить доступ к правосудию, улучшить  осуществление судебного производства, и в целом повысить  уровень гражданского судопроизводства. Учитывая международные стандарты правосудия и основные положения информационного права, выполнено исследование сущности и целесообразности использования...