СТЕПАНЕНКО К.В., Державне регулювання правовідносин в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет

УДК 351.751
 
Степаненко К.В.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедра загальноправових дисциплін ДДУВС
 
 
Анотація. В статті розглядаються питання регулювання правовідносин в Інтернет, узагальнюються наукові положення щодо поняття Інтернет, робиться спроба визначити напрями регулювання державою правовідносин, що виникають при користуванні Інтернетом.
Ключові слова: Інтернет, державне регулювання, правовідносини.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регуляции правоотношений в Интернет, обобщаются научные положения относительно понятия Интернет, предпринимается попытка определить направления регуляции государством правоотношений, которые возникают при пользовании Интернетом.
Ключевые слова: Интернет, государственное регулирование, правоотношения.
Summary. The article deals with the regulation of legal relations in the Internet, summarizes the scientific statements about the concept of the Internet, an attempt to determine the direction of the state regulation of legal relations that arise when using the Internet.
Keywords: Internet, state regulation, legal relations.
 
 
       Постановка проблеми. Глобалізація сучасних соціально-економічних відносин, реформування існуючої системи державного управління, обумовлюють вектори політичного та соціального розвитку нашої країни. У національному законодавстві перспективною метою зовнішньої політики України визначено її членство в Європейському Союзі, створення високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії. В цьому світлі першочерговим завданням для органів державної влади сьогодні стає відхід від усталених стереотипів здійснення діяльності, підвищення рівня захисту прав людини.
     В умовах становлення та вдосконалення гарантій прав і свобод людини й громадянина в Україні, а також враховуючи те, що право на інформацію, гарантоване Конституцією України, є одним із найважливіших прав людини, та й сама по собі інформація як найважливіший ресурс суспільства набуває все більшого значення в житті особи, суспільства і держави, істотно актуалізується необхідність конкретизації та уточнення механізмів доступу до інформації як у технічному сенсі, так і в правовому значенні, розумінні і тлумаченні. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства визначила вільний обмін інформацією та знанням однією із демократичних цінностей людства. Немає сумніву, що на сьогодні одним з найшвидших та зручних засобів отримання та обміну інформації постає інформаційно-комунікаційна мережа Інтернет (далі – Інтернет), а доступ українського населення до Інтернету стає однм із найважливіших показників розвитку нашої держави.
       Стан дослідження. Протягом існування України як незалежної держави окремі аспекти проблеми регулювання правовідносин у мережі Інтернет, зокрема у світлі забезпечення права особи на інформацію, були предметом дисертаційних досліджень, які здійснювали І.В. Арістова, А.В. Грищенко, А.М. Гуза, В.О. Горобцов…