СТЕЖКО С.М., ФИЦА В.М., Кібербезпека як важливий фактор забезпечення життєдіяльності вітчизняної енергетичної галузі (ст. 113-120)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248828

УДК 342.951

СТЕЖКО С.М.,
 
 
 
ФИЦА В.М.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7386-1221.
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6590-8082.
 
 
Анотація. Досліджено питання забезпечення кібербезпеки вітчизняної енергетичної галузі. Розглянуто стратегічні засади підвищення рівня кіберстійкості комунікаційних та технологічних систем підприємств енергетичної галузі. Висвітлено позитивний досвід США та Великобританії щодо організаційно-правових засад запобігання та мінімізації посягань на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Деталізовано методологію аналізу кіберзагроз та оцінки ризиків порушення кібербезпеки об’єктів енергетичної інфраструктури. Узагальнено питання забезпечення кібербезпеки енергетичних об’єктів та автоматизованих систем. Висвітлено ініціативи та напрями діяльності РНБО України в контексті розбудови кібербезпеки енергетичних систем. Визначено шляхи удосконалення формування концептуальних засад забезпечення кібербезпеки в енергетичному секторі України.
Ключові слова: енергетична галузь, кібербезпека, кіберстійкість, державна безпекова політика, кібератака, кіберзагроза, цифровізація, критична інфраструктура.
Summary. The issue of cybersecurity of the domestic energy industry has been studied. The strategic principles of increasing the level of cyber resilience of communication and technological systems of energy industry enterprises are considered. The positive experience of the United States and the United Kingdom on the organizational and legal framework for preventing and minimizing encroachment on critical energy infrastructure is highlighted. The methodology of cyber threat analysis and risk assessment of cybersecurity violations of energy infrastructure facilities is detailed. The issue of cybersecurity of energy facilities and automated systems is generalized. The initiatives and directions of activity of the National Security and Defense Council of Ukraine for the purpose of development of cybersecurity of power systems are opened. The directions of the improvement to the formation of conceptual foundations for cybersecurity in the energy sector of Ukraine are identified.
Keywords: energy industry, cybersecurity, cyberresilience, state security policy, cyber attack, cyber threat, digitalization, critical infrastructure.
Аннотация. Исследованы вопросы обеспечения кибербезопасности отечественной энергетической отрасли. Рассмотрены стратегические основы повышения уровня киберустойчивости коммуникационных и технологических систем предприятий энергетической отрасли. Освящен позитивный опыт США и Великобритании касаемо организационно-правовых основ предотвращения и минимизации посягательств на объекты критической энергетической инфраструктуры. Детализирована методология анализа киберугроз и оценки рисков нарушения кибербезопасности объектов критической энергетической инфраструктуры. Раскрыты инициативы и направления деятельности СНБО Украины в контексте развития кибербезопасности энергетических систем. Обобщены направления усовершенствования формирования концептуальных основ обеспечения кибербезопасности в энергетическом секторе Украины...