СТРЕЛЬБИЦЬКА Л.М., СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.П., Соціально-правовий захист особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах (с. 89-96)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270244

УДК 351.746

СТРЕЛЬБИЦЬКА Л.М.,
 
СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.П.,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НА СБ України.
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного центру НА СБ України.
 
 
Анотація. У статті досліджуються основні напрямки забезпечення соціально-правового захисту особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах. Серед таких напрямків особливе місце займають виявлення та усунення причин, що призводять до різкого розшарування суспільства під час переходу до воєнного стану в умовах ринкової економіки; ужиття своєчасних заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам; створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного й духовного здоров’я тощо. Гарантії забезпечення соціально-правового захисту мають безпосередній вплив на мотивацію, моральний стан і боєздатність особового складу сектору безпеки і оборони України особливо в умовах воєнного стану. Аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють соціально-правовий захист, його стан та шляхи покращення. Дані проблеми розглядаються з позицій соціальної і кадрової безпеки, які відіграють важливу роль у комплексному забезпеченні національної безпеки України. Такий підхід дав змогу правильно визначити суттєві загрози та ризики у зазначеній сфері, уникнути соціальної та кадрової катастрофи. Дається характеристика цих нових наукових категорій, їхній звязок із соціальною та кадровою політикою в державі. Наводиться досвід іноземних держав Євросоюзу та Північно-Атлантичного блоку, набутий з вищевказаних питань.
Ключові слова: соціально-правовий захист, соціальна безпека, права споживачів, кадрова безпека, соціальна і кадрова політика, система управління.
Summary. The article examines the main directions of ensuring social and legal protection of the personnel of the security and defense sector of Ukraine in modern conditions. Among such directions, a special place is occupied by the identification and elimination of the causes that lead to the sharp stratification of society during the transition to martial law in the conditions of the market economy; taking timely measures to counter demographic crisis processes; creation of an effective system of social protection of a person, protection and restoration of their physical and spiritual health, etc. Guarantees of social and legal protection have a direct impact on the motivation, morale and fighting capacity of the personnel of the security and defense sector of Ukraine, especially in the conditions of martial law. Legal acts regulating social and legal protection, its state and ways of improvement are analyzed. These problems are considered from the standpoint of social and personnel security, which play an important role in the comprehensive provision of national security of Ukraine. This approach made it possible to correctly identify significant threats and risks in the specified area, to avoid a social and personnel disaster. The characteristics of these new scientific categories, their connection with social and personnel policy in the state are given. The experience of foreign countries of the European Union and the North Atlantic Bloc, gained from the above-mentioned issues, is presented.
Keywords: social and legal protection, social security, consumer rights, personnel security, social and personnel policy, management system.
 
 
      Постановка проблеми. Від успішного вирішення проблем соціально-правового захисту особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах, кадрової та соціальної  безпеки,  кадрової та соціальної політики залежить  ефективність...
 
 

 

Видання НДІІП