СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Генеза поняття “телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271827

УДК [621.39+654.1]:34

Сулацький Д.В.,
кандидат юридичних наук, викладач кафедри спеціальної техніки,
інформатики та інформаційних технологій
факультету кримінальної міліції
Донецького юридичного інституту МВС України  
 
 
Анотація. Про поняття “телекомунікаційна послуга” й уточнення його законодавчого визначення.
Ключові слова: інформаційне суспільство, сфера телекомунікацій, послуги зв’язку, інформаційне право та законодавство.
Аннотация. О понятии “телекоммуникационная услуга” и уточнении его законодательного определения.
Ключевые  слова: информационное общество, сфера телекоммуникаций, услуги связи, информационное право и законодательство.
Summary. About the concept “telecommunication service” and improvement of its legal definition.
Keywords: informative society, sphere of telecommunications, communication service, informative right and legislation.
 
        Постановка проблеми. Суспільний розвиток останнього десятиріччя демонструє безпрецедентну інтенсифікацію впливів телекомунікацій (електрозв’язку) на світовий соціум. Споживання телекомунікаційних послуг сьогодні не лише заміщує життєву необхідність безпосереднього спілкування між людьми, а й набуває статусу незамінного чинника повноцінного протікання процесів соціалізації, по суті поступово перетворюючись на домінуючий у планетарних масштабах різновид соціальної взаємодії. Узагальнюючи наявні закономірності, можна стверджувати, що нині відбувається глобальне перенесення соціальної й економічної активності індивідів у віртуальний простір, заснований на телекомунікаційному підґрунті. І цей штучний світ стає невід’ємною складовою сучасного суспільства, невід’ємною частиною сучасного навколишнього середовища.
      Необхідно відмітити, що чинне законодавство “…у низці аспектів “відстає” від динаміки змін, що виникають у процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Через це багато елементів останнього існують поза правовим полем, не регулюються нормативними актами, що стримує його повноцінний розвиток. Досі відсутня значна частина… нормативно-правових актів, розробка та затвердження яких передбачена чинним законодавством. Запропоновані… проекти таких актів є здебільшого недосконалими і некоректними з точки зору відповідності діючому законодавству…”.     В свою чергу, саме наявна юридична невизначеність і неузгодженість провокує “…суб’єктів інформаційних відносин до довільної інтерпретації законодавчих норм, створює ґрунт для зловживань та дезорганізації” [1].
         Метою статті є аналіз визначень і сутності поняття “телекомунікаційна послуга”, закріплених у національному та європейському законодавстві, а також обґрунтування концепції вдосконалення відповідної правової дефініції в Україні…
 
 
 

 

Видання НДІІП