СВИНАРЧУК В.М., Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики (ст. 50-54)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194798

УДК 34.03:346:347.7

СВИНАРЧУК В.М.,
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу поняття “комерційна таємниця” та особливостям правового регулювання суспільних відносин у даній сфері, а також обґрунтування віднесення даного поняття до інформації з обмеженим доступом (а саме таємної інформації). Автором було надане узагальнене поняття секретної інформації та запропоновано уніфікувати законодавче визначення поняття комерційна таємниця. Сформовано певні пропозиції щодо внесення змін у законодавчому регулюванні інформаційних суспільних відносин в Україні.
Ключові слова: комерційна таємниця, інформація з обмеженим доступом, інформація, таємна інформація, секретна інформація, службова інформація, конфіденційна інформація, державна таємниця, інформація.
Summary. The article deals with the analysis of the “commercial secret” concept and the peculiarities of the regulation of public relations in this field, as well as the justification of the classification of this concept to information with restricted access (namely classified information). The author provided a generalized notion of classified information and proposed to unify the legislative definition of the term “commercial secret”. Some proposals have been made to amend the legislative regulation of information public relations in Ukraine.
Keywords: commercе secret, restricted information, information, classified information, official information, confidential information, state secret, information.
Аннотация. В статье проводится анализ понятия “коммерческая тайна” и особенности правового регулирования данных общественных отношений. Обосновано отнесение этого понятия к информации с ограниченным доступом (конкретно к тайной информации). Предложено обобщенное понятие секретной информации, унифицировать законодательное понятие коммерческой тайны, а также внести изменения в законы регулирующие информационные правоотношения в Украине.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информация с ограниченной доступом, информация, Тайная информация, секретная информация, служебная информация, конфиденциальная информация, государственная тайна, информация.
 
 
      Постановка проблеми. Активний розвиток підприємницької діяльності, створення конкурентних умов для її ефективної реалізації та отримання прибутку суб’єктами господарювання – все це обумовило необхідність визначення певних меж відкритості й поінформованості оточуючих (не лише партнерів, але й конкурентів) про діяльність того чи іншого підприємства. При цьому в законодавця виникла необхідність створити умови для добросовісної конкуренції та ефективної діяльності суб’єктів господарювання, шляхом введення терміну “комерційна таємниця”, його подальшого визначення і правового регулювання суспільних відносин у даній сфері...