СВИНАРЧУК В.М., Перспективи інтелектуалізації суспільства а контексті створення міністерства цифрової трансформації України (ст. 147-150)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221247

УДК 342:316.32:165.63

СВИНАРЧУК В.М.,
НДІ інформатики і права Національної академії  правових наук України.
 
 
Анотація. У статті висвітлюються певні аспекти цифрових трансформацій суспільства в Україні на основі аналізу правового забезпечення діяльності Міністерства цифрової трансформації України. Проаналізовано зв’язок понять цифровізація та інформатизація, цифровий розвиток та розвиток інформаційного суспільства, цифрові права громадян і право на Інтернет. Визначено перспективи процесу інтелектуалізації суспільства в контексті реалізації державної політики України у сфері цифрових трансформацій.
Ключові слова: цифровізація, цифрові трансформації, інтелектуалізація, Мінцифри України, інформатизація, інформаційне суспільство, суспільство знань, цифрові права.
Summary. The article highlights certain aspects of digital transformations of society in Ukraine based on the analysis of the legal support of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. The connection between the concepts of digitalization and informatization, digital development and development of the information society, digital rights of citizens and the right to the Internet is analyzed. The prospects of the process of intellectualization of society in the context of the implementation of the state policy of Ukraine in the field of digital transformations are determined.
Keywords: digitization, digital transformations, intellectualization, Ministry of Digital Transformation of Ukraine, informatization, information society, knowledge society, digital rights.
Аннотация. Статья посвещена некоторым аспектам цифровых трансформаций общества в Украине на основе анализа правового обеспечения деятельности Министерства цифровой трансформации Украины. Проанализирована связь понятий цифровизация и информатизвция, цифровое развитие и развитие информационного общества, цифровые права граждан и право на Интернет. Определены перспективы процесса интеллектуализации общества в контексте реализации государственной политики Украины в сфере цифровых преобразований.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые трансформации, интеллектуализация, Минцифры Украины, информатизация, информационное общество, общество знаний, цифровые права.
 
 
      Постановка проблеми Перезавантаження влади в Україні ознаменувалось низкою змін у різних сферах суспільного життя. Серед визначених пріоритетів розвитку України знайшло своє місце й інформаційне суспільство. Зокрема у вересні 2019 року було створено Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифри України). Дане рішення є надзвичайно важливим, адже створення центрального органу виконавчої влади, який би взяв на себе реалізацію державної політики у сфері інформаційно-цифрових правовідносин, давно було на часі.
      Метою статті є оцінка основних завдань Мінцифри України у процесі розбудови інформаційного суспільства та визначення впливу його діяльності на розвиток процесу захисту прав людини та інтелектуалізації суспільства в Україні...