СВІНЦИЦЬКИЙ А.В., ПАДАЛКА А.М., Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування (с. 96-103)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220999

УДК 342.743:347.948+342.9

СВІНЦИЦЬКИЙ А.В.,
 
ПАДАЛКА А.М.,  
директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник
 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки
 та судових експертиз СБ України.
 
 
Анотація. У статті розглядаються завдання і предмет судово-економічних експертиз, висвітлюються їх можливості в практиці з розкриття й розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
Ключові слова: податкові злочини, організована злочинність, судова експертиза, судово-економічна експертиза, податкова експертиза.
Summary. The article considers the tasks and subject of forensic economic expertise, highlights its capabilities in practice for the disclosure and investigation of organized crime in the field of taxation.
Keywords: tax crime, organized crime, forensic expertise, forensic economic expertise, tax expertise.
Аннотация. В статье рассматриваются задачи и предмет судебно-экономических экспертиз, освещаются их возможности в практике раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в области налогообложения.
Ключевые слова: налоговые преступления, организованная преступность, судебная экспертиза, судебно-экономическая экспертиза, налоговая экспертиза.
 
 
      Постановка проблеми. Як відомо, податкові злочини вчиняються суб’єктами у процесі здійснення ними професійної управлінської або фінансово-господарської діяльності й мають вираз в недотриманні норм і правил, що їх регламентують. У зв’язку із цим сліди злочинної діяльності знаходять своє відображення у відповідних документах, котрими ця діяльність оформлюється й супроводжується. Податкові злочини відносяться до групи латентних, доволі часто вони маскуються зовнішньо звичайними і на перший погляд законними господарськими угодами. Зокрема, однією зі специфічних властивостей зазначеної діяльності є функціональне розмежування, тобто виділення у ній певних видів діяльності та виконання її окремими особами чи групами осіб. У свою чергу ця властивість зумовлюється своєрідністю даного виду злочинної діяльності як такої, що розрахована на тривалий період і виявляється у неодноразовості вчинення злочинів, причому вчиненні їх колективно, відносно стабільним складом учасників...