ТАЛАНЧУК І.В., Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272531

УДК 342.9:376.2(091)

Таланчук І.В.,
аспірантка кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті розкрито історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів, у результаті чого виявлено, що суспільство в цьому напрямку пройшло непростий шлях ставлення до них – від агресивного відторгнення до усвідомлення необхідності їх інтеграції у життя спільноти. Доведено, що в сучасних умовах є необхідність розробки та впровадження заходів щодо професійної підготовки всіх працездатних і непрацездатних, але бажаючих працювати інвалідів з метою включення їх у суспільне виробництво.
Ключеві слова: адміністративно-правове регулювання, інваліди, інвалідність, історичні періоди, суспільство, держава, інтеграція, освіта.
Аннотация. В статье раскрыты исторические аспекты административно-правового регулиро­вания образования инвалидов, в результате чего выявлено, что общество в этом направлении прошло непростой путь отношения к ним – от агрессивного отторжения к осознанию необходимости их интеграции в жизнь общества. Доказано, что в современных условиях существует необходимость разработки и внедрения мероприятий по профессиональной подготовке всех трудоспособных и нетрудоспособных, но желающих работать инвалидов с целью включения их в общественное производство.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, инвалиды, инвалидность, исторические периоды, общество, государство, интеграция, образование.
Summary. The article reveals the historical aspects of the administrative – legal regulation of education for the disabled. It is found out the society has had an uneasy way as to its attitude towards them: from aggressive rejection to awareness of the need for their integration into social life. It is proved that under modern conditions the development and implementation of training activities are required for all able-bodied as well as the disabled willing to work with the aim of their inclusion into community production.
Keywords: administrative-legal regulation, disabilities, disability, historical periods, society, state, integration and education.
 
 
        Еволюція стосунків суспільства і держави до людей з інвалідністю охоплює часовий проміжок у дві з половиною тисячі років – шлях від ненависті та агресії до прийняття, партнерства та їх інтеграції в суспільство.
        Інвалідність з’явилася з появою людського суспільства та має історичне коріння. Ця проблема багатогранна. Розвиток національних систем освіти у всі історичні періоди пов’язана з соціально-економічним устроєм країни, цінніс­ними орієнтаціями держави і суспільства, політикою держави щодо людей з інвалідністю, законодавством у сфері освіти в цілому.
      1. Загальнотеоретичні аспекти проблем інвалідності знайшли своє відбиття у вітчизняних і зарубіжних законодавчих актах, економічній, соціальній та психологічній літературі. Педагогічна розробленість цієї проблеми представлена в працях А. Макаренка, Н. Малофєєва, Р. Мертона, П. Сорокіна, Ф. Ушакова…
 

 

Видання НДІІП